Drukuj
  MAPA AKTYWNOŚCI Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta Bukowno

/stan na dzień 24.01.2018/

 

"MAPA AKTYWNOŚCI"
Organizacji Pozarządowych
działających na terenie miasta Bukowno


Nazwa organizacji: Miejski Górniczo-Hutniczy Klub Sportowy "BOLESŁAW"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Rafał Porębski

Telefon: 642-11-04

 

Nazwa organizacji: Klub Kyokushin Karate
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Sławomir Rudawski
Telefon: 642-11-04, 608-318-265

 

Nazwa organizacji: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Gwarek"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Sławomir Rudawski
Telefon: 642-11-04, 608-318-265

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "BUKOWIANKA"
Adres organizacji: ul. E.Puza 10
Osoba kierująca organizacją: Stanisław Krzywdziński
Telefon: 642-49-53

 

Nazwa organizacji: Tenisowe Towarzystwo Sympatyków "Prince'a"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Zdzisław Lekston
Telefon: 606-360-438

 

Nazwa organizacji: Liga Obrony Kraju
Adres organizacji: ul. Nowa 4a
Osoba kierująca organizacją: Bernard Kalau
Telefon: 642-11-17
 

Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Terenowe w Bukownie
Adres organizacji: ul. Kolejowa 3
Osoba kierująca organizacją: Aleksandra Łepko
Telefon: 646-07-49

 

Nazwa organizacji: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Związku w Bukownie
Adres organizacji: ul. Wodąca 1
Osoba kierująca organizacją: Zbigniew Maj

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno-Bór
Adres organizacji: ul. Wiejska 19
Osoba kierująca organizacją: Waldemar Śledziński
Telefon: 646-00-35

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bukowno
Adres organizacji: ul. Wodąca 2
Osoba kierująca organizacją: Maciej Skupień
Telefon: 646-09-70

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno Miasto
Adres organizacji: ul. Górnicza 1
Osoba kierująca organizacją: Krzysztof Zając 
Telefon: 642-15-09  

 

Nazwa organizacji: Polski Związek Wędkarski O/Katowice Koło PZW nr 107 Bukowno

Adres organizacji: ul. Niepodległości 1A
Osoba kierująca organizacją: Robert Sito 
Telefon: 691-050-933

 

Nazwa organizacji: Pracownia Inicjatyw Lokalnych

Adres organizacji: ul. Mickiewicza 3
Osoba kierująca organizacją: Joanna Lato
Telefon: +48 600 583 948

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ORBITA 
Adres organizacji: ul. Wiśniowa 14
Osoba kierująca organizacją: Jarosław Tomczyk 
Telefon: 665 050 267

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj Bukowno" 
Adres organizacji: ul. Szkolna 8
Osoba kierująca organizacją: Zbigniew Biały

Telefon: 663 732 181 

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "ALFA Bukowno" 
Adres organizacji: ul. Szkolna 8
Osoba kierująca organizacją: Paweł Banaszkiewicz

Telefon: 606 718 377 

 

 

 

 Formularz Identyfikacyjny Organizacji Pozarządowej 

 

 

Do góry 

Nazwa organizacji:

MIEJSKI GÓRNICZO - HUTNICZY KLUB SPORTOWY
"BOLESŁAW"

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zbigniew Mól – Prezes 
Tadeusz Krawiec – V-ce Prezes

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie kultury fizycznej

Data rejestracji i numer w rejestrze:

29.06.2004 KRS 0000211514

Cele, działania statutowe:

propagowanie wychowania fizycznego i sportu; stałe podnoszenie
jego poziomu oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich
warunków do uprawiania sportu

Forma działania:

– organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych
– planowanie działalności sportowej, propagandowej, szkoleniowej
– organizacja sekcji sportowych
– realizacja programów szkoleniowych
– czuwanie nad zachowaniem poziomu moralnego i wychowawczego
wśród zawodników

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

KLUB KYUKUSHIN KARATE

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32 - 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Sławomir Rudawski – Prezes
Sławomir Kieres – V-ce Prezes
Agnieszka Karoń - Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

27.10.1994, KRS 0000046543

Cele, działania statutowe:

Rozwój karate oraz podnoszenie jego poziomu, współudział
w kształtowaniu moralnych postaw swych członków i uczestników
w kontakcie ze środowiskiem, czynny udział w życiu kulturalnym,
gospodarczym i społecznym środowiska, sportowa rywalizacja dzieci
i młodzieży oraz dorosłych

Forma działania:

–organizowanie obozów szkoleniowych w czasie ferii i wakacji
–organizacja wypoczynku czynnego, podnoszenie poziomu sportowego,
promocja miasta
–podnoszenie kwalifikacji oraz poziomu sportowego uczestników

Zasięg działania:

miasto Bukowno i teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

KLUB REKREACYJNO – SPORTOWY TKKF “GWAREK”

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Sławomir Rudawski – Prezes
Agnieszka Karoń - Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

20.06.1964 – KRS 0000077998

Cele, działania statutowe:

krzewienie sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców,
rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia
sprawności fizycznej społeczeństwa

Forma działania:

–organizacja pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży
–organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych
m.in.”bieg po zdrowie”
–szkolenia sportowe uzdolnionych dzieci i młodzieży
w różnych dziedzinach sportu
–organizowanie obozów sportowych w czasie wakacji
–prowadzenie zajęć, ćwiczeń gimnastycznych, kulturystycznych,
aerobiku oraz fitness

Zasięg działania:

miasto Bukowno i teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY “BUKOWIANKA”

Adres:

32-332 Bukowno ul. Eugeniusza Puza 10 tel. 0-32 6424-953

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Stanisław Krzywdziński – Prezes
Adam Bąchór – V-ce Prezes
Tomasz Krzywdziński - Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie kultury fizycznej

Data rejestracji i numer w rejestrze:

18.05.2009r.

Cele, działania statutowe:

planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów, mieszkańców i sympatyków klubu

Forma działania:

- organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej
- organizacja imprez sportowych, szkolenie zawodników

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

TENISOWE TOWARZYSTWO SYMPATYKÓW “PRINCE 'A”

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421- 104, 606 360 438

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zdzisław Lekston – Szef Rady
Mariusz Łaskawiec – Z-ca Szefa Rady
Marek Starczewski – Sekretarz
Maria Sułkowska - Skarbnik

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

07.03.1991r. - KRS 0000007095

Cele, działania statutowe:

reaktywowanie i integrowanie środowiska tenisowego, wszechstronne
rozwijanie sportu, rekreacji ruchowej i turystyki oraz innych form
aktywnego wypoczynku wśród młodzieży, dzieci i dorosłych.
Kształtowanie patriotyzmu i walorów moralnych a także inicjowanie
ochrony przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska.

Forma działania:

–organizowanie i prowadzenie szkolenia tenisowego
dla dzieci i młodzieży
–organizowanie turniejów tenisowych
–organizowanie letniego i zimowego wypoczynku
na obozach i zgrupowaniach szkoleniowych

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

LIGA OBRONY KRAJU

Adres:

32-332 Bukowno ul. Nowa 4a

tel. 0-32 6421-117

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Bernard Kalau – Prezes Zarządu Miejskiego
Jerzy Rogulski – V-ce Prezes d/s statutowych
Tadeusz Żak – V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

1.10.1958 – Sygn.akt VII Ns Rej St 546/91

Cele, działania statutowe:

umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz
gotowość do jej obrony, patriotyczne wychowanie i obronne
przygotowanie społeczeństwa

Forma działania:

–organizowanie zawodów strzeleckich dla mieszkańców
–organizacja i uroczyste obchody świąt państwowych

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW
KOŁO TERENOWE W BUKOWNIE

Adres:

32-332 Bukowno ul. Kolejowa 3

tel.  32 646-07-49

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Aleksandra Łepko – Przewodnicząca Koła Bukowno
Marianna Szatan – Skarbnik Koła Bukowno

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

1975 – KRS 0000109984

Cele, działania statutowe:

zrzeszenie emerytów i rencistów i inwalidów dla poprawienia
ich warunków socjalno-bytowych, uczestniczenia w życiu społecznym
przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej,
samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami
społecznymi. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów
i inwalidów.

Forma działania:

–organizowanie imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
Dnia Seniora, Inwalidy
–pomoc osobom samotnym, chorym
–organizowanie wczasów wypoczynkowych

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział Związku w Bukownie

Adres:

32-332 Bukowno
Remiza OSP Bukowno Stare
ul. Wodąca 1

http://www.golob.za.pl

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zbigniew Maj – Prezes
Zygmunt Kopa – V-ce Prezes d/s lotowych
Baran Wiesław – V-ce Prezes d/s finansowych
Kasprzyk Lesław – V-ce Prezes d/s gospodarczych
Lekston Robert – Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

06.02.2004r. - KRS – 0000087738

Cele, działania statutowe:

zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych,
racjonalny rozwój hodowli gołebia pocztowego
organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji

Forma działania:

- rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków
- racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego
- organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji
- prowadzenie działalności wychowawczej wśród
członków Związku i sympatyków

Zasięg działania:

gmina Bukowno oraz teren całego kraju

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Bukowno Bór

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wiejska 19

tel. 32 646-00-35

Data rejestracji i numer w rejestrze:

KRS 0000007150

Rok założenia:

1945

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Waldemar Śledziński – Prezes
Ignac Ślusarczyk – Naczelnik
Bogdan Adamowicz - Skarbnik

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
pożarów, katastrof oraz prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z instytucjami i stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Forma działania:

– profilaktyka i akcje ratownicze
– wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Stare Bukowno

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wodąca 2

Data rejestracji i numer w rejestrze:

12.12.2001r. - KRS 0000069817

Rok założenia:

1925

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Maciej Skupień – Prezes
Jan Cieślik – Naczelnik
Jacek Saratowicz - Skarbnik

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
działalność ratowniczo- gaśnicza przy powodziach, pożarach,
udział także w akcjach ratowniczych związanych z ochroną środowiska,
niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
pożarów, katastrof

Forma działania:

– profilaktyka i akcje ratownicze
– wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Bukowno Miasto

Adres:

32-332 Bukowno ul. Górnicza 1,
telefon 0-32 6421-509 lub 6421-507 (prezes)

Data rejestracji i numer w rejestrze:

08.11.2001r. - KRS - 0000060491

Rok założenia:

1945

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Marian Gumółka – Prezes
Dariusz Imielski – Naczelnik
Włodzimierz Prusak – Sekretarz
Zdzisław Kajda – Skarbnik
Adam Gumółka – Gospodarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
działalność ratowniczo gaśnicza przy powodziach, pożarach
oraz lokalnych zagrożeniach, niesienie pomocy poszkodowanym
w wyniku klęsk żywiołowych, pożarów, katastrof

Forma działania:

–profilaktyka i akcje ratownicze
–wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Polski Związek Wędkarski, Okręg Katowice

Koło PZW nr 107 Bukowno

Adres:

32-332 Bukowno ul. Niepodległości 1A,
telefon 691-050-933 lub 691-050-969

Data rejestracji i numer w rejestrze:

29.10.2001 r. KRS - 0000057484

Rok założenia:

1982 

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Robert Sito – Prezes
Tomasz Stach – Viceprezes ds. sportu
Marek Kozioł – Viceprezes ds. gospodar.
Marcin Lekston – Skarbnik
Dariusz Kowalski – Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

- organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użtkowania wód,

- działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej

Forma działania:

–PZW jest dobrowolnym, samorządnym, z tradycjami stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa. Związek opiera działalność na pracy społecznej członków. 

Zasięg działania:

obszar miasta i gminy Bukowno

 

Do góry 

Nazwa organizacji:

Pracownia Inicjatyw Lokalnych

Adres:

32-332 Bukowno ul. Mickiewicza 3,
telefon +48600583948
adres strony internetowej
www.pil.org.pl
adres poczty e-mail office@pil.org.pl,  pil_bukowno@o2.pl 

Data rejestracji i numer w rejestrze:

05.03.2007 r., KRS:0000275715

Rok założenia:

2007 

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Joanna Lato – Prezes(ka) Zarządu

Forma prawna organizacji:

Fundacja

Cele, działania statutowe:

-Działania na rzecz społeczneg, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju regionu małopolskiego ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu olkuskiego

Forma działania:

–debaty, konferencje, szkolenia, warsztaty, wystawy, wymiany młodzieży, wizyty studyjne, sieci współpracy, informatoria, itp.

Zasięg działania:

powiat olkuski

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Orbita

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wiśniowa 14,
telefon +48665050267
adres poczty e-mail jtomczyk@gazeta.pl  

Data rejestracji i numer w rejestrze:

24.11.2010 r., KRS:0000371218

Rok założenia:

2010

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Jarosław Tomczyk – Prezes

Jacek Ślęzak - v-ce Prezes

Marcin Wójcik - Członek

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

-oświata i wychowanie

-promowanie zdrowego trybu życia

-działalność charytatywna

-promocja i organizacja wolontariatu

Forma działania:

–Prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci

-organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych

-tworzenie i realizacja projektów społecznych

Zasięg działania:

powiat olkuski, gmina Bukowno, gminy okoliczne

 

Do góry  

 

Nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj Bukowno" 

Adres:

32-332 Bukowno ul. Szkolna 8,
telefon +48663732181
adres poczty e-mail zibibialy@op.pl

Data rejestracji i numer w rejestrze:

Ewidencja klubów sportowych Starosty Olkuskiego Nr 80

Rok założenia:

2010

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zbigniew Biały – Prezes

Karol Badeński - Sekretarz

Robert Piasny - Członek zarzadu

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz członków klubu

-organizowanie zajęć sportowych z ju jitsu i samoobrony

Forma działania:

–klub opiera swa działalność przedewszytkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy i trenerów

Zasięg działania:

gmina Bukowno, powiat olkuski

 

 

Do góry 

 

Nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy "ALFA Bukowno" 

Adres:

32-332 Bukowno ul. Szkolna 8,
telefon +48606718377
adres poczty e-mail 
alfabukowno@gmail.com

Data rejestracji i numer w rejestrze:

Ewidencja klubów sportowych Starosty Olkuskiego Nr 93

Rok założenia:

2017

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Paweł Banaszkiewicz – Prezes Zarządu

Jerzy Borzęcki - Wiceprezes ds. sportowych

Urszula Banaszkiewicz  - Wceprezes ds. organizacyjnych

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc org. i mat. rodziców, uczniów,zawodników

Forma działania:

Stowarzyszenie

Zasięg działania:

krajowy i międzynarodowy