Drukuj
  ZASADY korzystania z bezpłatnych punktów dostępowych do internetu (HotSpot) na terenie Miasta Bukowno.

 

 

 

Regulamin korzystania z punktu HotSpot

 

Zalogowanie do hotspota jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo blokowania wybranych MAC adresów urządzeń, które naruszają zasady regulaminu.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Miasto Bukowno.
 2. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu (zwana dalej "Usługa") polega na udostępnieniu przez Miasto Bukowno bezprzewodowego i bezpłatnego dostępu do internetu w lokalizacjach oznaczonych specjalnymi tabliczkami informacyjnymi z logiem Miasta Bukowna oraz znakiem „HotSpot WiFi”.
 3. Usługa realizowana jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu drogą bezprzewodową (standard IEEE 802.11b/g) i łączy, zwanych dalej "HotSpot".
 4. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do HotSpot.
 5. Dostawcą łącza oraz operatorem HotSpot jest firma NET-Comet (zwana dalej Operatorem).
 6. Regulamin dostępny jest pod adresem www.bukowno.pl/hotspot oraz po podłączeniu się do sieci hotspot na stronie logowania i obowiązuje każdego, kto podłączy się do punktu HotSpot. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci dostępowej HotSpot.

§2
Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. W ramach realizacji Usługi, Miasto Bukowno dołoży wszelkich starań, aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Miasto Bukowno, zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu punku HotSpot ze względu na prace konserwacyjne lub inne zdarzenia losowe.
 2. Każdy Użytkownik otrzymuje współdzielone pasmo o przepustowości do 256 kb/s (download) oraz 128 kb/s (upload).
 3. Sesja trwa 45 minut - po tym czasie istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.
 4. Użytkownik otrzymuje miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych i wysłanych oraz odebranych) do wykorzystania w wysokości 700 MB.
 5. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.
 6. Operator realizujący nadzór nad prawidłowym działaniem Usługi, może zapoznać się ze znaczeniem danych zgromadzonych przez urządzenia dostępowe, wyłącznie w zakresie potrzebnym do wykonywania Usługi i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej.
 7. Usługa świadczona jest niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w Strefach Zasięgu.
 8. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 9. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, smartphone, tablet) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z o nazwie (SSID) "HotSpot.Bukowno". W celu zalogowania należy uruchomić przeglądarkę, zaakceptować regulamin” .

§3
Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń punku HotSpot związanych z jego eksploatacją.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie punktu dostępowego Hotspot lub urządzeń innych użytkowników, w szczególności zabronione jest:
 • nieświadome lub świadome i nieuzasadnione powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług np.: natłoku w sieci transmisji danych lub przepełnienia zasobów usług o wartości dodanej dla transmisji danych, (np. pamięci masowej systemu poczty elektronicznej, DDoS itp);
 • transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne;
 • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet;
 • wysyłanie spamu;
 • używanie programów typu p2p;
 • udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i materiałów pornograficznych;
 • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.;
 • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot;
 • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci;

§4
Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

 1. Miasto Bukowno jest wyłączone z odpowiedzialności za szkody jakie może ponieść Użytkownik na skutek korzystania z Usługi lub sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych, t.j: 
   - 
  utrata danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika, 
   - 
  ujawnienie danych Użytkownika, 
   -
  brak dostępu do punktu Hotspot, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usługi;
 2. Miasto Bukowno nie jest odpowiedzialne za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 3. Miasto Bukowno nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek okoliczności powstałe z winy Użytkownika np. na skutek awarii sprzętu, oprogramowania Użytkownika lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa.
 4. Miasto Bukowno nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 5. Miasto Bukowno nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 6. Miasto Bukowno nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 7. Miasto Bukowno nie gwarantuje dostępności do wszystkich usług sieciowych i stron www.
 8. Miasto Bukowno zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Usługi wynikających z ochrony oraz poprawnej pracy sieci. W szczególności ograniczenia, dotyczące dostępu do poszczególnych usług internetowych oraz maksymalnej ilości transmitowanych danych i prędkości transmisji.
 9. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.

§5
Pomoc techniczna

 1. Użytkownik punktu HotSpot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: hotspot@um.bukowno.pl 
 2. Administrator systemu nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie doboru sprzętu współpracującego z punktami dostępu

§6
Postanowienia końcowe

 1. Opublikowane zmiany Regulaminu są wiążące dla Stron od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej www.bukowno.pl/hotspot oraz po podłączeniu się do sieci Hotspot.
 2. Zmiany parametrów technicznych nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Łączności, Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz inne stosowne przepisy.

          

 

 

Bezpłatny punkt dostępowy
do internetu
(HotSpot)

 

swoim zasięgiem obejmuje  plac przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz teren basenu rekreacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. ks Zelka, skwer przy obelisku Żołnierza Polskiego przy ul.  Pocztowej, a także boiska ze sztucznymi nawierzchniami przy Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2 w Bukownie.

 

    
 

 Dostawcą łącza oraz operatorem HotSpota jest firma NET-Comet.

 


 

 

Jak korzystać z naszego HotSpota?

 

Upewnij się, że Twój sprzęt posiada kartę łączności bezprzewodowej WLAN, a następnie sprawdź, czy karta ta jest włączona:

 

Uruchom "Moje miejsca sieciowe", klikając ikonkę,

  
Kliknij "Wyświetl połączenia sieciowe",

 

Jeśli karta jest wyłączona, należy ją włączyć - klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce "Połączenie sieci bezprzewodowej" i wybierając "Włącz".
  

 

Należy sprawdzić, czy właściwości protokołu internetowego ustawione są na "Uzyskaj adres IP automatycznie" i "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie":

 

Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce "Połączenie sieci bezprzewodowej" i wybieramy "Właściwości",

 

 

W okienku Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej na liście składników odnajdujemy Protokół TCP/IP, wskazujemy go myszą i wybieramy "Właściwości",

 

 

 We Właściwościach protokołu TCP/IP ustawiamy "Uzyskaj adres IP automatycznie" i "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie".

 

 

 

Jeśli Twój sprzęt znajdzie się w zasięgo sygnału HotSpota pojawi się komunikat "Sieci bezprzewodowe wykryte".
 

 

Po kliknięciu na powyższy komunikat, pojawi się okno dostępnych sieci bezprzewodowych. Należy wybrać sieć o identyfikatorze "Hotspot.Bukowno" i wcisnąć przycisk "Połącz".
   

 

Po pojawieniu się poniższego ostrzeżenia wybierz "Mimo to połącz",

  

 

...wówczas ujrzysz komunikat o nawiązywaniu połączenia,

 

 

 

Nawiązanie połączenia z siecią potwierdza poniższy komunikat z informacją "Połączono" przy sieci "Hotspot.Bukowno".

 

 

Następnie należy uruchomić przeglądarkę internetową w celu zalogowania się do hotspota.