Drukuj
  Oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości treść ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego

  

 


 2011.06.24 - Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości treść oferty ULKS „Bukowianka” Bukowno na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, prowadzenia rozgrywek i szkolenia młodzieży.
 
Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dotyczące oferty ULKS „Bukowianka” Bukowno zamieszczonej poniżej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16 lub na adres poczty elektronicznej e-mail:
sekretariat@um.bukowno.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego  „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, prowadzenie rozgrywek i szkolenie młodzieży. ” w terminie do dnia 01 lipca 2011 roku.