Drukuj
  Statut miasta

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/105/2003
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 15 października 2003 
wraz ze zmianami wprowadzonymi
Uchwałą Nr XLVIII/284/2005 z 31.08.2005,
Uchwałą Nr IV/22/2006 z 20.12.2006,

Uchwałą nr XXXII/186/2008 z 18.11.2008,

Uchwałą nr XXXVIII/217/2009 z 20.01.2009,

Uchwałą nr LI/278/2009 z 25.11.2009,
Uchwałą nr LXIV/345/2010 z 14.07.2010,

i Uchwałą nr XXXIV/222/2013 Z 04.04.2013.
  

 

 

 

STATUT MIASTA BUKOWNO

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.1. Gmina Bukowno zwana dalej w niniejszym Statucie "Miastem", jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla realizacji zadań publicznych na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Miasta stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swe zbiorowe cele lokalne poprzez: udział w referendum, wybraną przez siebie Radę Miejską, zwaną dalej w niniejszym statucie "Radą" oraz Burmistrza wybranego przez wspólnotę samorządową w wyborach bezpośrednich jako organ wykonawczy.

 

§ 2.1. Miasto położone jest w województwie małopolskim, obejmuje obszar 6 342 ha, a jego granice są określone na mapie stanowiącej Zał. Nr 1 do Statutu.

2. W Mieście mogą być tworzone jednostki pomocnicze na podstawie odrębnej uchwały.

 

§ 3.1. Herb Miasta Bukowno przedstawia na tarczy trójdzielnej:

 • w polu pierwszym srebrnym młotek czarny skrzyżowany z takąż łyżką hutniczą płonącą,
 • w polu drugim złotym gałązka bukowa zielona,
 • pole trzecie błękitne.

2. Wzór graficzny herbu i flagi Miasta Bukowno stanowi Zał. Nr 2.

 

§ 4. Siedzibą organów Miasta jest Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa nr 16.

 

 

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA, ZADANIA MIASTA ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI

 

§ 5. Podstawowym zadaniem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, w szczególności w zakresie:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni miejskiej i zadrzewień,
 13. cmentarzy miejskich,
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 15. utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18. promocji gminy,
 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

§ 6. 1. Zakres działania Miasta określają:

 1. ustawy i akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych,
 2. porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
 3. uchwały Rady podjęte w celu realizacji wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

 

 

 Rozdział III

WŁADZE MIASTA

 

§ 7.1. Mieszkańcy Miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym ( poprzez wybory, referendum ), lub za pośrednictwem organów Miasta.

2. Organami Miasta są: Rada i Burmistrz.

 

§ 8.1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Miasta i komisji Rady.

3. Zasady dostępu i korzystania z dokumentów o których mowa w ustępie 2 określa Zał. Nr 3 do niniejszego Statutu.

 

§ 9.1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
 
§ 10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

§ 11.1. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

 

§ 12.1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 1. uchwalanie Statutu Miasta,
 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza,
 4. uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych Miasta, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
  3. zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

2. Rada nie może przenosić swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

 

§13.1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1-2 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Liczbę wiceprzewodniczących określa Rada odrębną uchwałą.

3. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.

4. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego Rady wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

5. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej w trybie określonym w ust. 1.

6. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

7. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 6 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

§ 14.1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać uzasadnienie celowości jej zwołania.

4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 2 z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

5. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie członków Rady oraz Burmistrza co najmniej na 5 dni przed terminem sesji o miejscu i godzinie jej rozpoczęcia. Termin ten nie ma zastosowania do sesji, o której mowa w ust. 3.

6. Sesje Rady są jawne.

7. Informacje o zwołaniu sesji zamieszczane są na tablicy informacyjnej w Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych w Mieście.

 

§ 15. W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko lub wyznaczy termin do dokonania takiego wyboru.

 

§ 16. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Miejskiej, stanowiący Zał. Nr 4 do niniejszego Statutu.

 

§ 17.1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

 1. Rewizyjną,
 2. Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
 3. Do Spraw Samorządowych.

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając ich skład i zakres działania.

3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

 

§ 18.1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący Zał. Nr 5 do niniejszego Statutu.

 

§ 19. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Miejskiego.

 

§ 20.1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Miasta określone w przepisach prawa, do których w szczególności należy:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

 

§ 21. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 22.1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

§ 23.1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w § 18 ust. 2.

2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.

4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, Rada zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza,

5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 , Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.

 

§ 24.1. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza, z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

2. Wniosek, o jakim mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust.3. następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

 

§ 25. Jeżeli wniosek zgłoszony w trybie § 24 o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być złożony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

 

Rozdział IV

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

§ 26. Dla realizacji zadań Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne.

 

§ 27. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych zawiera Zał. Nr 6 do Statutu.

 

§ 28.1. Miejskim jednostkom organizacyjnym Rada uchwala statuty.

2. Statut jednostki organizacyjnej określa m. in. nazwę, zakres działania, organy, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych należy do Burmistrza Miasta.

 

  

Rozdział V

MIENIE MIASTA

 

§ 29. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do

Miasta, związków Miast ( Gmin ) oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

 

§ 30. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych a te, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Miasta.

 

§ 31.1. Oświadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz, albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważniona przez Burmistrza osobą.

2. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 32. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

 

§ 33. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrony.

 

  

Rozdział VI

GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA

 

§ 34. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej Miasta.

 

§ 35.1.Zgodnie z uchwaloną przez Radę procedurą, Burmistrz do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w procedurze:

1) Radzie,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Burmistrz jest obowiązany przedstawić
Radzie przed uchwaleniem budżetu.
 

2. Uchwałę budżetową Rada podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

 

§ 36.1. Dochody Miasta Bukowno określone są w odrębnych ustawach. Dochodami Miasta mogą być wpływy z samoopodatkowania mieszkańców.
 

§ 37. Suma pożyczek krótkoterminowych nie może przekroczyć 5% wydatków planowanych na dany rok.

 

§ 38.1. Uchwały Rady dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały o których mowa w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

  

§ 39.1. Dyspozycja środkami pieniężnymi Miasta jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

2. Wydatki dokonywane są w miarę wpływu dochodów budżetowych w granicach uchwalonych przez Radę.

 

§ 40.1. Za prawidłową gospodarkę finansową Miasta odpowiada Burmistrz.

2. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna.

3. Burmistrz niezwłocznie po uchwaleniu ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania, w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

§ 41. Sprawozdanie z działalności finansowej Miasta podlega sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną przed udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.

 

 

Rozdział VII

JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA

 

§ 42.1. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2. Przy utworzeniu, połączeniu, podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej obowiązują następujące zasady:

 1. inicjatorem utworzenia, połączenia lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Miasta,
 2. utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
 3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
 4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne

3. Uchwała o utworzeniu jednostki pomocniczej powinna określać: obszar, granice, siedzibę władz, nazwę jednostki pomocniczej.

4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Miasta.

5. W Mieście działają następujące osiedla jako jednostki pomocnicze:

 • Podlesie
 • Bór z Przeniem
 • Stare Bukowno z Przymiarkami
 • Wodąca
 • Centrum południe
 • Centrum północ.
   

§ 43.1. Organem uchwałodawczym w osiedlach jest zebranie ogólne zaś organem wykonawczym zarząd, na czele którego stoi przewodniczący.

2. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa statut uchwalony przez Radę.

 

§ 44. Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

 

§ 45.1. Jednostki pomocnicze Miasta prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.

2. Jednostki pomocnicze Miasta dysponują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Obsługę finansową jednostek pomocniczych prowadzi Urząd Miejski.

 

§ 46.1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i przedkłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Miasta na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

Rozdział VIII

RADNI

 

§ 47. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Miasta i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia.

 

§ 48.1. Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady następujące ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

 

§ 49. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

 

§ 50.1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami, zapytaniami, wnioskami oraz prawo do działań w interesie mieszkańców.

2. Tryb zgłaszania interpelacji, zapytań i wniosków określa Regulamin Rady.

3. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Zasady działania klubów radnych określa Regulamin Klubów Radnych, stanowiący Zał. Nr 7 do niniejszego Statutu.

 

§ 51.1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Radnym przysługują diety na zasadach ustalonych przez Radę oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Na zasadach określonych przez Radę prawo do zwrotu kosztów podróży służy także przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych Miasta.

 

 

Rozdział IX

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

 

§ 52.1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz Miasta.

2. Rada, odrębną uchwałą, określa warunki płacy dla Burmistrza.

3. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania są: Zastępca Burmistrza i Skarbnik Miasta.

4. Z-ca Burmistrza powoływany jest przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.

 

§ 53.1. Do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza właściwa jest Rada.

2. Rada może w drodze odrębnej uchwały upoważnić Przewodniczącego Rady - w całości lub części - do podejmowania czynności, o jakich mowa w ust. 1.

3. Do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta właściwy jest Burmistrz.

 

§ 54.1. Uchwała Rady w sprawie odwołania Skarbnika Miasta nie mogą być podjęte na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.

2. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, Rada jest obowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie.

3. Postanowień w ust. 1 i 2 nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

 

§ 55. Inne niż wymienione w § 52 osoby są zatrudnione w Urzędzie Miejskim na podstawie umowy o pracę.

 

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 56. W celu wspólnego wykonania zadań publicznych Miasto może wchodzić w związki międzygminne oraz zawierać porozumienia międzygminne w trybie ustalonym obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem.

§ 57. Na podstawie ustawowych przepisów Rada może ustanowić w formie uchwały przepisy gminne w zakresie:

 1. wewnętrznego ustroju Miasta, w tym osiedli,
 2. organizacji urzędów i instytucji miejskich,
 3. zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 4. zasad zarządu mieniem Miasta.

§ 58.1. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Burmistrz może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady.

3. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady traci ono moc obowiązującą.

 

§ 59.1. Akty prawa miejscowego stanowionego przez Miasto podlegają ogłaszaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718)

2. Urząd Miejski prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

 

§ 60.1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Burmistrz informuje mieszkańców Miasta o treści Statutu i jego zmianach poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów w prasie lokalnej.

3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

 

§ 61. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczącego jego uchwalenia.

 

§ 62. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc obowiązującą dotychczasowy Statut Miasta, uchwalony przez Radę Miejską w Bukownie dnia 2 lutego 2001r. uchwałą Nr XXX/219/2001

 

Wykaz załączników do statutu:


Mapa Miasta Bukowno,


Wzór graficzny herbu i flagi Miasta Bukowno,


Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym protokołów z posiedzeń organów Miasta i komisji Rady Miejskiej,


Regulamin Rady Miejskiej w Bukownie,


Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,


Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych,


Regulamin klubu Radnych.