Drukuj
  Kodeks Etyczny

    

 

Kodeks Etyczny
Pracowników Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

 

Preambuła

 

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Bukownie zwany dalej „Kodeksem” stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni się kierować pracownicy Urzędu Miejskiego w Bukownie podczas wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy, a także poza nim.

 

Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

 

Zasady Etycznego Działania

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bukownie mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca.

 

Niniejszy Kodeks wspiera i promuje postępowanie pracowników oparte na wartościach i zasadach: odpowiedzialności, uczciwości, szacunku, godności, sprawiedliwości, życzliwości i lojalności.

 

Przy realizacji zadań pracownicy zobowiązani są kierować się przepisami prawa oraz interesem wspólnoty samorządowej, pamiętając, że współtworzą wizerunek pracownika samorządowego jak również wizerunek Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

Pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i zwiększający zaufanie mieszkańców do samorządu, w szczególności zaś:

  1. przestrzegają tajemnicy służbowej i państwowej,

  2. wykonują swoją pracę mając zawsze na względzie szacunek i poszanowanie godności współpracowników oraz interesantów, wykorzystując w maksymalnym stopniu swoją wiedzę i umiejętności,

  3. rozwijają swoją wiedzę w celu jak najlepszego wykonywania powierzonej im pracy,

  4. przedkładają nad interesy własne interes wspólnoty samorządowej, a także środowiska w którym przebywają,

  5. przy podejmowaniu decyzji kierują się literą prawa,

  6. podczas realizowania określonej procedury administracyjnej mają obowiązek udzielania interesantom wyczerpujących informacji, które mogą mieć wpływ na podjętą później decyzję administracyjną,

  7. nie unikają przyznania się do własnej pomyłki, są gotowi do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji,

  8. zgodnie z prawem, w sposób racjonalny i oszczędny, gospodarują budżetem gminy.

W bezpośrednich kontaktach z interesantami pracownicy Urzędu Miejskiego wyróżniają się: uprzejmością, taktem, wysoką kulturą osobistą oraz życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę interesanta, starając się pomóc w szybkim i sprawnym załatwieniu sprawy.

 

Pracownicy wobec siebie oraz swoich przełożonych odnoszą się z szacunkiem i służą wzajemną pomocą. Zasada ta obowiązuje również w relacjach pomiędzy przełożonymi a podwładnymi.

 

Pracownika Urzędu Miejskiego obowiązuje godne zachowanie również poza godzinami pracy.

 

Pracownika Urzędu obowiązuje stosowny, właściwy ubiór ze względu na charakter miejsca pracy.

 

Zakończenie

 

Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i w dniu podpisania go przez pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich maja prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

Pracownicy nowo przyjmowani do pracy mają obowiązek zapoznania się z Kodeksem i jego akceptacji.

 

Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić grupa stanowiąca co najmniej 1/4 pracowników Urzędu Miejskiego w Bukownie.