Drukuj
  Regulamin Rady

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/105/2003
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 15 października 2003 r.
wraz ze zmianami wprowadzonymi
Uchwałą Nr XLVIII/284/2005 z 31.08.05,

Uchwałą Nr XXXII/186/2008 z 18.11.08,

oraz Uchwałą nr LI/278/2009 z 25.11.09 

 

 

 

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE

 

 I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin Rady w Bukownie, zwany dalej "Regulaminem" określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wyłączeniem zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2.1. Rada obraduje na sesjach.

2. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 3.1. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:

a) w pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia,

b) w latach następnych - na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem .

2. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

 

 

II. Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 4. Do wewnętrznych organów Rady należą:

- Przewodniczący,

- stałe i doraźne komisje.

 

§ 5.1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w Statucie, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, jest zobowiązany do:

- zwoływania sesji Rady,

- przewodniczenia obradom,

- czuwania nad dyscypliną obrad,

- kierowania obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

- zarządzania i przeprowadzania głosowania nad projektami uchwał,

- podpisywania uchwał Rady,

- czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 6.1. Do obowiązków Wiceprzewodniczących Rady należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego, a także w przypadku konieczności podjęcia przez Radę niezwłocznych działań pod nieobecność Przewodniczącego lub wynikających z innych przyczyn braku możliwości działania Przewodniczącego.

2. Konieczność podjęcia przez Radę niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia tego przez Radę w pierwszym punkcie porządku obrad sesji zwołanej przez Wiceprzewodniczącego.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą przypadków, gdy na stanowisku Przewodniczącego Rady występuje wakat.

 

§ 7.1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

 

 

III. Sesje Rady

 

§ 8.1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach prawa.

2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych, w formie uchwał.

3. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

a) postanowienia proceduralne

b) deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

c) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

d) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

4. Do deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 9.1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady oraz sesje zwołane przez przewodniczącego w trybie § 12 Regulaminu Rady.

3. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nie przewidziane w planie pracy Rady zwołane w trybie § 11 Regulaminu, na których konieczne jest podjęcie przez Radę niezwłocznych działań.

 

§ 10.1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miasta.

2. Czynności o jakich mowa w ust. 1 obejmują:

a) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

b) przygotowanie porządku obrad,

c) dokonanie otwarcia sesji,

3. Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt b, powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Miasta.

 

§ 11. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną Rady w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

IV. Przygotowanie sesji

 

§ 12.1. Sesje przygotowuje Przewodniczący wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

a) ustalenie porządku obrad,

b) ustalenie czasu i miejsca obrad,

c) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów przygotowanego porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady.

4. Wymóg upoważnienia o jakim mowa w ust. 3 nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodniczący Rady nie może udzielić upoważnienia. W takiej sytuacji sesję zwołuje Wiceprzewodniczący Rady (najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący).

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad w skuteczny sposób. Termin ten nie ma zastosowania do sesji, o której mowa w § 11 Regulaminu.

6. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

7. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.

8. W razie niedotrzymania terminów o jakich mowa w ust.5 i 7, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad.

9. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 13.1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Miasta.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

§ 14. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

 

V. Obrady

 

§ 15.1. Sesje Rady są jawne.

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

3. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.1)

 

§ 16.1. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową lub służbową, zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999r. Nr 11, poz. 95), jawność sesji lub jej część zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, przy czym możliwa jest obecność osób zaproszonych do udziału w sesji w myśl § 13 ust. 1 Regulaminu Rady za zgodą Rady.

2. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.2)

 

§ 17.1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż 6 godzin. Po tym czasie na wniosek Przewodniczącego lub radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

§ 18.1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §11.

 

§ 19.1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady może przerwać obrady, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu, wyznaczając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

 

§ 20.1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. Czynności określone w ust. 1 może wykonywać Wiceprzewodniczący Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.

3. Obsługę biurową sesji zapewnia Urząd Miejski.

4. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady powołuje spośród radnych sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

5. Rada powołuje spośród radnych Komisję Skrutacyjną w przypadku podejmowania uchwał lub wniosków wymagających głosowania tajnego.

 

§ 21.1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram sesję Rady Miejskiej Bukowna".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 35 ust.1 Regulaminu.

 

§ 22.1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia Radzie pod dyskusję przygotowany porządek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, a także Burmistrz Miasta.

3. Rada Miejska może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

 

§ 23.1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

a) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

b) interpelacje i zapytania radnych,

c) informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

d) sprawozdanie Burmistrza ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

e) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

f) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

g) wolne wnioski i informacje,

2. Przepis ust.1 nie ma zastosowania do porządku obrad sesji nadzwyczajnej, o której mowa w § 11 Regulaminu.

 

§ 24.1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 23 ust.1 pkt d składa Burmistrz, Zastępca lub Sekretarz.

2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

 

§ 25.1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza lub Przewodniczącego Rady.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje ją adresatowi.

5. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, Przewodniczący Rady, Burmistrz lub upoważnione przez nich osoby. Na wniosek radnego udziela mu się również odpowiedzi w formie pisemnej.

6. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na interpelację nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 26.1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie obrad sesji. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 25 ust. 5, 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

§ 27.1. Wnioski składają radni w trakcie sesji pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie do protokołu.

2. Poza sesją radni mogą kierować wnioski za pośrednictwem komisji stałych Rady.

3. Odpowiedzi na wnioski lub informacja o stanie ich realizacji udzielana jest niezwłocznie lub jeśli wniosek tego wymaga pisemnie w terminie 14 dni od daty jego przekazania adresatowi lub osobie upoważnionej.

 

§ 28.1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według przedstawionego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością:

a) Burmistrzowi, Sekretarzowi lub Skarbnikowi albo osobom przez nich wskazanym w celu udzielenia wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania,

b) osobom zaproszonym na sesje Rady.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

 

§ 29.1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali, tym osobom spośród publiczności, którzy swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na Sesję.

 

§ 30.1. Czas na uzasadnienie projektu uchwały przez wnioskodawcę ograniczony jest do 15 minut.

2. Czas wystąpień komisji rady oraz klubów radnych ograniczony jest do 15 minut.

3. Czas pozostałych wystąpień ograniczony jest do 3 minut.

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może przedłużyć czas wypowiedzi.

 

§ 31. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 32.1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:

a) stwierdzenia quorum,

b) zmiany porządku obrad,

c) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

d) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

e) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

f) zarządzenia przerwy,

g) odesłania projektu uchwały do komisji,

h) przeliczenia głosów,

i) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§ 33.1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje, z zastrzeżeniem § 56 ust.4 w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 34.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 35.1. Po wyczerpaniu porządku obrad lub stwierdzeniu, zgodnie z § 21 ust. 2 Regulaminu, braku prawomocności obrad, Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam Sesję Rady Miejskiej Bukowna".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 36.1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

 

§ 37. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 38.1. Pracownik Biura Rady sporządza z każdej sesji Rady protokół w terminie 5 dni od dnia sesji.

2. Przebieg sesji podlega utrwaleniu na cyfrowym nośniku danych, który przechowuje się przez okres 6 miesięcy od czasu przyjęcia protokołu z sesji.15)

3. Przebieg sesji utrwalony na cyfrowym nośniku danych udostępnia się radnym, a na wniosek pisemny innym zainteresowanym osobom. Zapis ten udostępnia się po zakończeniu obrad Rady Miejskiej, niezaleznie od protokołu, którego zasady udostępniania zawarte są w zał. nr 3 do Statutu.16)

  

§ 39.1. Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg i powinien w szczególności zawierać:

a) numer, datę, miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia,

b) stwierdzenie prawomocności obrad,

c) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

d) porządek obrad,

e) imię i nazwisko osób biorących udział w dyskusji nad projektami uchwał i w innych punktach porządku obrad wraz ze strszczeniem wypowiedzi,

f) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymało się",

g) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.17)

 

§ 40.1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji po przesłuchaniu utrwalonego na cyfrowym nośniku danych przebiegu sesji.18)

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust.1 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu wniosków, o jakich mowa w ust. 2.

 

§ 41.1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

2. Odpis protokołu z sesji Rady wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia sesji.

3. Wyciągi z protokołu z sesji Rady oraz kopie uchwał i wniosków Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań z dokumentów tych wynikających, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

 

§ 42.1. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Rady oraz na następnej sesji.

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy tych sesji, które odbyły się przy drzwiach zamkniętych.

 

§ 43.1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, materiałów związanych z porządkiem obrad sesji, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Biura Rady.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 

 

VI. Uchwały

 

§ 44.1. Uchwały o jakich mowa w § 8 ust. 2, a także deklaracje, oświadczenia i apele o jakich mowa w § 8 ust. 3 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 45.1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, kluby radnych, komisje Rady oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić również grupa nie mniej niż 50 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno.

2. Projekt uchwały, z zastrzeżeniem § 45a powinien określać w szczególności:

a) tytuł uchwały,

b) podstawę prawną,

c) postanowienia merytoryczne,

d) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

e) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,

f) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego.

5. Właściwe komisje powinny opiniować projekty uchwał.

 

§ 45a.1. Występując z inicjatywą uchwałodawczą grupa mieszkańców składa do Burmistrza Miasta pismo określające przedmiot uchwały wraz z listą inicjatorów zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL oraz podpisy, a także nazwisko osoby upoważnionej przez tych mieszkańców do kontaktu z organami Miasta, w sprawie proponowanej uchwały.

Na podstawie pisma, o którym mowa w ust.1, a także w razie potrzeby po uzgodnieniu z przedstawicielami mieszkańców, Burmistrz sporządza projekt uchwały spełniający warunki określone w §45.

 

§ 46.1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczeniami z języków obcych i neologizmami.

2. Uchwała powinna zawierać co najmniej:

a) datę i tytuł,

b) podstawę prawną,

c) dokładną merytoryczną treść uchwały,

d) określenie organu zobowiązanego do wykonania uchwały oraz sprawujących nadzór nad jej wykonaniem,

e) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

 

§ 47. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg uzgodnienia lub opiniowania projektów uchwał przez inne organy, Rada podejmuje uchwałę po spełnieniu tego wymogu.

 

§ 48.1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady prowadzącego obrady.

 

§ 49. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 50.1. Biuro Rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2. Urząd Miejski prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do

powszechnego wglądu w jego siedzibie.

 

§ 51. Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od dnia podjęcia.

 

§ 52. Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

a) uchwałę budżetową,

b) uchwałę w sprawie absolutorium,

c) inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

 

VIII. Tryb głosowania

 

§ 53.1. Głosować mogą wyłącznie radni.

2. Rada rozstrzyga w głosowaniu tajnym, jawnym, imiennym, zwykłą większością głosów, bezwzględną większością głosów i większością 3/5 głosów.

 

§ 54.1. Głosowanie jawne stosuje się we wszystkich sprawach z wyjątkiem określonych w § 56.

2. Głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, stawiając pytania:

- kto z radnych jest "za",

- kto z radnych jest "przeciw",

- kto z radnych "wstrzymuje się".

3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

4. Przewodniczący Rady przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

 

§ 54a.1. Głosowanie jawne w formie głosowania imiennego przeprowadza się przy podejmowaniu uchwał.

2. Głosowanie imienne odbywa się przez kolejne wywoływanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole: czy radny jest "za", "przeciw", czy "wstrzymuje się".

3. Głosowanie imienne przeprowadza Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.

 

§ 55.1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (przeciw i wstrzymujących się). W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględna większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

3. Głosowanie większością 3/5 głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej 3/5 ustawowego składu Rady.

 

§ 56.1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady.

3. Rada każdorazowo ustala regulamin głosowania.

4. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

6. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.

7. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji.

 

§ 57.1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Decyzję który z wniosków jest najdalej idący podejmuje Przewodniczący Rady.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów stawia pytanie kandydatom czy zgadzają się kandydować. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 58.1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o jej odrzucenie, Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie.

2. Głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały następuje według ich kolejności zgłaszania z tym, że należy w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 57 ust. 2.

5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie o jakim mowa w ust.6 na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami projektu uchwały.

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

 

 

VIII. Komisje Rady

 

§ 59.1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje.

2. Komisje podlegają Radzie.

3. Komisje Rady działają zgodnie ze Statutem Miasta i własnym regulaminem.

 

§ 60. Zakres działania poszczególnych Komisji stałych i doraźnych oraz ich składy osobowe określa Rada w odrębnych uchwałach.

 

§ 61.1. W przypadku rezygnacji radnego z członkostwa w komisji Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Rade z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

§ 62.1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym przez Radę.

2. Rada może zalecić komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 63.1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przedkładają je Radzie.

3. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący prace komisji Rady stosownie do § 7, mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania z posiedzenia.

 

§ 64. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrani przez członków danej komisji. Przewodniczącego komisji powołuje Rada odrębną uchwałą na wniosek członków komisji.

 

§ 65.1. Komisje pracują na posiedzeniach, które są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa ich składu.

2. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów komisje ustalająca przygotowanych przez siebie i przyjętych przez Radę regulaminach.

3. Posiedzenia komisji protokołowane są przez pracownika Biura Rady lub przez jednego z członków komisji.

 

§ 66.1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

2. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów powołanych przez Radę.

 

§ 67. Opinie i wnioski uchwalane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

 

IX. Radni

 

§ 68.1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.3)

3. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.4)

4. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

- informowanie wyborców o stanie Miasta,

- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

- informowanie mieszkańców o swej działalności w Radzie,

- przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Miasta.

 

§ 69.1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radni winni usprawiedliwić swoją nieobecność składając, w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia komisji, stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

§ 70. Radni powinni stosownie do potrzeb:

a) odbywać spotkania ze swoimi wyborcami,

b) przyjmować w swoich okręgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców - osoby, które chciałyby złożyć skargę wniosek lub postulat,

c) przyjmować mieszkańców Miasta w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Miasta i mieszkańców.

 

§ 71.uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.5)

 

§ 72.1. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.6)

2. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.7)

 

§ 73.1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§ 74. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady.

 

§ 75.1. Przewodniczący Rady wystawia radnym dokument, w którym stwierdza pełnienie funkcji radnego.

2. Burmistrz udziela radnym wszechstronnej pomocy w wykonywaniu ich mandatu.

3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

§ 76.1. Radni za udział w posiedzeniach Rady i komisji otrzymują dietę na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale.

2. Zwrot kosztów podróży służbowych przysługuje radnemu na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800).

 

 

X. Absolutorium

 

§ 77.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Burmistrz Miasta przedkłada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania najpóźniej do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie.
2. Komisja Rewizyjna w terminie do dnia 10 kwietnia opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania tego wniosku. zmieniony Uchwałą nr XXXII/186/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno. 13)

 

§ 78. uchylony Uchwałą nr XXXII/186/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno. 14)

 

 

XI. Wspólne sesje z radnymi innych gmin

 

§ 79.1. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.8)

2. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.9)

3. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.10)

§ 80.1. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.11)

2. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.12)

 

 

XII. Postanowienia końcowe

 

§ 81. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień Regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

 


--------------------------------------------------------------------------------

1) Tekst pierwotny: Utrwalanie przez publiczność przebiegu obrad przy pomocy urządzeń audiowizualnych może się odbyć wyłącznie za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2) Tekst pierwotny: Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Rada może postanowić, iż ze względu na ważny interes społeczności Miasta lub poszczególnych obywateli cała sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad odbędą się przy drzwiach zamkniętych.

3) Tekst pierwotny: Radni z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących mają obowiązek uczestnictwa w co najmniej dwóch stałych komisjach Rady.

4) Tekst pierwotny: Dla wiceprzewodniczących ustala się obowiązek pracy w co najmniej jednej stałej komisji Rady.

5) Tekst pierwotny: Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki swej pracy w Radzie.

6) Tekst pierwotny: W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

7) Tekst pierwotny: Uchwałę w sprawie o jakiej mowa w ust.1 podejmuje Rada po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień.

8) Tekst pierwotny: Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

9) Tekst pierwotny: Wspólną sesję organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych gmin.

10) Tekst pierwotny: Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zainteresowanych gmin.

11) Tekst pierwotny: Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane gminy, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

12) Tekst pierwotny: Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

13) Tekst pierwotny: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Burmistrz przedkłada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania najpóźniej do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie Burmistrza.

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i przedkłada sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu wraz z własną opinią do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie Burmistrza i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu.

14) Tekst pierwotny: Przed wystąpieniem z wnioskiem o jakim mowa w § 76 ust.2, Komisja Rewizyjna występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.

15) Tekst pierwotny: Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się przez okres trzech miesięcy od czasu przyjęcia protokołu z sesji o jakiej mowa w § 23 ust.1 pkt a Regulaminu.

16) Tekst dodany Uchwałą nr LI/278/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno.

17) Tekst pierwotny:

"1. Protokół z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlać przebieg sesji.

2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

e) porządek obrad,

f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymuje się",

h) treść wniesionego przez radnego zdania odrębnego,

i) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady."

18) Tekst pierwotny: "...przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji".