Drukuj
  Regulamin Klubu Radnych

 

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/105/2003
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 15 października 2003 r.

 

REGULAMIN KLUBU RADNYCH

 I. Postanowienia ogólne

§ 1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych, określone dalej jako "Kluby", według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 2. W ramach Klubów mogą funkcjonować koła radnych.

§ 3.1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie Klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

- nazwę Klubu,

- listę członków,

- imię i nazwisko przewodniczącego Klubu.

4. W razie zmiany składu osobowego Klubu lub jego rozwiązania przewodniczący Klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 4.Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów.

§ 5.Przynależność radnych do Klubu jest dobrowolna.

§ 6.1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków Klubu.

3. Kluby podlegają samoistnemu rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech. W przypadku rozwiązania Klubu Przewodniczący Rady wykreśla go z rejestru.

§ 7. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

§ 8. Prace Klubów organizują przewodniczący Klubów, wybierani przez członków Klubu.

§ 9. 1. Kluby mogą uchwalić własne regulaminy.

2. Regulaminy Klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Miasta.

3.  Przewodniczący Klubów zobowiązani są do niezwłocznego przedkładania regulaminów Klubów oraz zmian w tych regulaminach Przewodniczącemu Rady.

§ 10.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać na Sesji Rady uzgodnione wcześniej stanowisko.

§ 11. Biuro Rady zapewni Klubom Radnych warunki organizacyjne niezbędne dla ich funkcjonowania.