Drukuj
2011.10.12 - konsultacjie społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

 

Ogłoszenie

 

      Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Bukowno do konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2012.
 
W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z
projektem Programu zamieszczonego na stronie internetowej UM w Bukownie.

 

Uwagi i opinie do Programu można zgłaszać w terminie od 17.10.2011r do 30.10.2011r. w formie:

  • listownej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno
  • elektronicznie na adres kontakt@um.bukowno.pl 

O terminie decyduje data wpływu opinii do UM. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
Podmiotem  odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjno – Administracyjny.

 

 
Pliki do pobrania: