Drukuj
2014.10.21 - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

 

O G Ł O S Z E N I E

  

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Bukowno do konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2015.

 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu, zamieszczonego na stronie internetowej UM w Bukownie oraz na www.decydujmyrazem.org.pl
 

Uwagi i opinie do Programu można zgłaszać w terminie od 22.10.2014 r. do 04.11.2014 r.  w formie:

  • listownej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno
     
  • elektronicznie na adres organizacje@um.bukowno.pl

O terminie decyduje data wpływu opinii do UM. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
  

Podmiotem  odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjno – Administracyjny.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 Projekt Rocznego Program Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015