Drukuj
2015.02.03 - Konsultacje zmiany w Rocznym Programie Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowym na 2015 roku

 

O G Ł O S Z E N I E      

     

 
     Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Bukowno do konsultacji zmiany w Rocznym Programie Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2015.

 
W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
LVI/368/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok, zamieszczonego na dole strony pod tekstem niniejszego ogłoszenia.

  

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać w terminie od 04.02.2015 r. do 17.02.2015 r.  w formie:

  • listownej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno
     
  • elektronicznie na adres organizacje@um.bukowno.pl

O terminie decyduje data wpływu opinii do UM. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. 

 

Podmiotem  odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

 

 

Pliki do pobrania:

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/368/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.