Drukuj
2016.08.02 - Wymiana starych kotłów grzewczych szansą na poprawę jakości powietrza w Bukownie.

Z myślą o poprawie jakości powietrza Gmina Bukowno przygotowała w 2015r. Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ochrony Powietrza dla Miasta Bukowno. Dokumenty te mają służyć jako wytyczne dla przyszłej realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza wspieranych ze środków zewnętrznych.

 

Prowadzone wśród Mieszkańców ankiety dotyczące istniejących źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych wykazały, że w naszym mieście przeważa ogrzewanie węglowe, a średni wiek kotła to 10 lat. Stan taki powoduje, że emisja zanieczyszczeń w postaci gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5 jest wysoka. Poszukiwano dostępnych źródeł współfinansowania wymiany kotłów grzewczych, w których warunki wsparcia dla Mieszkańców byłyby najkorzystniejsze.

 

Poszukując źródeł finansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach wielo- i jednorodzinnych Gmina Bukowno wraz z Gminą Bolesław i Gminą Klucze złożyła wstępne dokumenty do Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 4.4. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza".

 

Działanie to obejmuje komponent wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych opalanych paliwem stałym na nowoczesne o tym samym źródle zasilania oraz komponent wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne spalające gaz lub biomasę.

 

Przyjęto założenie, że zostanie dokonana wymiana 100 przestarzałych pieców węglowych oraz 80 nieefektywnych pieców gazowych na terenie Miasta Bukowno.

 

Wytyczne Programowe zakładają dofinansowanie do każdego z pieców w wysokości 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8.000 PLN oraz wsparcie wymiany instalacji niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania.

 

Całkowity poziom dofinansowania nie może przekroczyć jednak 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Wsparcie będzie uwarunkowane zapewnieniem odpowiedniej efektywności energetycznej w budynkach, w których wykorzystywana będzie energia ze wspieranych urządzeń. W rezultacie ma to spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku, a tym samym zastosowanie urządzeń grzewczych mniejszej mocy.

 

W projekcie będą mogli wziąć udział Mieszkańcy, których budynki będą spełniały standardy energochłonności (do 150 kWh/m2/rok w budynkach jednorodzinnych lub 135 kWh/m2/rok w wielorodzinnych), która będzie oceniana na podstawie oceny energetycznej budynku.

 

W przypadku niespełnienia wymogów energochłonności przez budynek przygotowana ocena zawierać będzie wskazówki dotyczące zakresu jego termomodernizacji. Prace w tym zakresie Mieszkańcy będą przeprowadzać w ramach środków własnych.

 

Pomocny może być uruchomiony Program JAWOR finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Jego głównym założeniem jest dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła. Szczegółowe dane dot. Programu dostępne są na stronie www.bukowno.pl w zakładce „JAWOR”.