Drukuj
2016.11.16 - Informacja Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie zmiany nazw ulic w Bukownie.

Bukowno, 16 listopada 2016r.

 

 

  Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że 17 listopada 2016 r. wchodzi w życie Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie nr XXXIV/222/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic.

 

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744).

 

Powyższą uchwałą dokonano następujących zmian nazw ulic:

  • ulicy Hanki Sawickiej na PARKOWA,
  • ulicy Janka Krasickiego na IGNACEGO KRASICKIEGO,
  • ulicy Mariana Buczka na BUKOWA,
  • ulicy Manifestu Lipcowego na LIPOWA.

 

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.

 

Zmianę adresu należy natomiast zgłosić:

  • w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany do ewidencji gruntów i budynków Staroście Olkuskiemu oraz
  • niezwłocznie w sądzie prowadzącym księgę wieczystą.

 

Na właścicielu nieruchomości ciąży także obowiązek zmiany nazwy ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały. 

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.

 

O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców internetu, telewizji kablowej itp.

 

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powyższej ustawy są wolne od opłat.

 

 


Z poważaniem

 

(-) Mirosław Gajdziszewski

Burmistrz Miasta Bukowno