Drukuj
2017.07.27 - Ogłoszenie trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie.

 

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza

 

trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w obrębie ewidencyjnym Wodąca, w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących własność Gminy Bukowno.

 

Nieruchomości te są wolne od obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P. 2a – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Przez teren nieruchomości nr 1- składającej się z działek : 292/1, 299/9, 314/5 i nr 2 - składającej się z działek : 292/2, 299/10, 314/6 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Na nieruchomości nr 2 usytuowany jest żelbetonowy słup ww. linii energetycznej. Pierwsze przetargi na zbycie nw. nieruchomości odbyły się 12.12.2016r. Drugie przetargi na zbycie nw. nieruchomości odbyły się 28.03.2017r.

 

  1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1 odbędzie się dnia 05.09.2017r. o godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 ( sala narad ).
  2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2 odbędzie się dnia 05.09.2017r. o godz. 1020,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 ( sala narad ).
  3. W ww. przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 30.08.2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku bankowego). Na wpłacie należy podać liczbę porządkową nieruchomości, której dotyczy wpłata.
  4. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników przetargów, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
  5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  6. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  7. Burmistrz Miasta może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.
  8. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargów zawartymi w Regulaminach przeprowadzenia przetargów należy zapoznać się przed przetargami w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl 

Regulaminy przeprowadzenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w obrębie ewidencyjnym Wodąca, w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących własność Gminy Bukowno.