Drukuj
2017.10.04 - Pisemny przetarg na wynajem lokali użytkowych położonych w Bukownie

 

Burmistrz  Miasta Bukowno
przypomina o ogłoszonym pisemnym przetargu

na wynajem lokali użytkowych:

 •  Lokal Nr 1 – położony w Bukownie przy ul. Zwycięstwa („pasaż”) o powierzchni 62,58 m2.
   
 • Lokal Nr 2 – położony w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5D o powierzchni 17,50 m2
 1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż 5,00 zł + 23 % podatku VAT za 1m2  powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.
   
 2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o w wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
   
 3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżnienia tego lokalu przyszły Najemca lokalu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu.
   
 4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:
  a/ Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
  b/ Datę sporządzenia oferty,
  c/ Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1m2 całkowitej powierzchni lokalu,
  d/ Określenie sposobu wykorzystania lokalu (rodzaj działalności prowadzonej w lokalu),
  e/ Pisemne oświadczenie składającego ofertę że:
   
  - zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin, i nie wnosi w tym zakresie żadnych 
       uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
  -  zapoznał  się warunkami  przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  - zawrze umowę najmu i odbierze lokal do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty, zgodnie z danymi wg pkt 4a i 4d. 
  -  dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.
   
 5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg – lokal użytkowy Nr ….” (wpisać Nr lokalu, którego dotyczy oferta) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w  terminie do dnia 13.10.2017 r. włącznie, w godzinach pracy Urzędu. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z oferentów zostanie poinformowany pisemnie.
   
 6. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu  Lokalnego UM, w godz.: 8.00 - 15.00, tel. (32) 626-18-46, (32) 626-18-40, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie w zakresie stanu technicznego i możliwości oględzin lokalu Nr 1,  tel. (32) 642-12-04 oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie w zakresie stanu technicznego i możliwości oględzin  lokalu Nr 2,  tel. (32) 642-15-65, (32) 642-15-81.
   
 7. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu Oferent  może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
   
 8. W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:
  -  posiadający zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno.
  -  Oferenci zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno bez tytułu prawnego.
   
 9. Zastrzega się, że w lokalach będących przedmiotem postępowania przetargowego nie może  być prowadzona działalność związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii,  umieszczaniem automatów do gier o niskich wygranych.
   
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.