Drukuj
2017.10.19 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XLIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 24 października 2017 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875. zwołuje  XLIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 24 października o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 września 2017r.
3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.

4.2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.

4.3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4.4. Zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

4.5. Zmieniająca uchwałę Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.

4.6. Zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji na podatek od nieruchomości.

4.7. Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19.02.2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Akademia Kreatywnego Malucha"  w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

4.8. Zbycia lokalu mieszkalnego nr 33 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 4.

4.9. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.

4.10. Zmieniająca uchwałę Nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

5. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Miasta Bukowno.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 22.09.2017 r. do 19.10.2017r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 21.09.2017r. do 19.10.2017r.
8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Zakończenie obrad.

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo