Drukuj
2017.11.03 - Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa - przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa - przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, dalej ustawa ooś) oraz art. 49 w związku z art. 61 § 4 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej Kpa)

 
Burmistrz Miasta Bukowno

 
podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji udokumentowanego złoża piasku podsadzkowego ”Szczakowa – Pole I” w projektowanym obszarze górniczym „Bukowno II” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w związku z wnioskiem Sibelco Poland Sp. z o.o. (al. Gen. Józefa Hallera 165, 80-416 Gdańsk) z dnia 19.12.2016 r. (uzupełnianym w dniach 15.02.2017 r., 21.03.2017 r., 31.07.2017 r., 20.10.2017 r.) i dotyczy nieruchomości położonych w Gminie Bukowno obręb 0006 Stare Bukowno. Z wnioskiem ww. przedsiębiorca przedłożył Raport oddziaływania na środowisko, który uzupełnił/ zmienił dnia 31.07.2017 r. i 20.10.2017 r. (Aneks nr 1 do Raportu z lipca 2017 r.).

 
Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha”.

 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Bukowno. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków), natomiast organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu (Al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz).

 
Jednocześnie Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (jest ona wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie - ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00) oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 6 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

 
Zgodnie z art. 10 Kpa strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia pisma w BIP.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej na adres
kontakt@um.bukowno.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.

 
Uwagi i wnioski wniesione przez strony oraz w ramach udziału społeczeństwa będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bukowno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 21 ustawy ooś zawiadamia się, iż dane o: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Bukowno.

 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś - poprzez: udostępnienie na stronie internetowej Gminy Bukowno
www.bukowno.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie bip.malopolska.pl/umbukowno/, wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, a także w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

 
 
Z up. Burmistrza Miasta 
/-/ Józef Paluch       
Zastępca Burmistrza