Drukuj
2017.11.06 - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Województwa Małopolskiego Nr 310, poz. 2548), Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Bukowno do konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.
 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu, zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

 
Uwagi i opinie do Programu można zgłaszać w terminie od 06.11.2017 r. do 20.11.2017 r. w formie:

  • listownej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16,  32-332 Bukowno
  • elektronicznie na adres organizacje@um.bukowno.pl

O terminie decyduje data wpływu opinii do UM. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 

Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjno – Administracyjny.

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 

Pliki do pobrania: