Drukuj
2017.12.12 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje LII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 19 grudnia 2017 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875. zwołuje LII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 19 grudnia o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 

2. Przyjęcie budżetu Miasta Bukowno na 2018 rok:

2.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej Miasta.

2.2. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bukowno na lata 2018-2023.

2.3. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego oraz opinii komisji stałych Rady Miejskiej.

2.4. Odczytanie opinii Miejskiej Rady Sportu.

2.5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

2.6. Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2.7. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie ( odczytanie autopoprawki).

2.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok.

2.9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bukowno na lata 2018-2023.

3. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo