Drukuj
2017.12.14 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla MOSiR w Bukownie.

Bukowno 14.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie".

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej "ustawą Pzp" Gmina Bukowno - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożona przez:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60; 30-417 Kraków

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny.

  1. W prowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która w kryterium: Cena uzyskała 100 pkt.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  4. Zgodnie z art. 94 ust 1. pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.