Drukuj
2017.12.14 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje LIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 19 grudnia 2017 r. o godz. 15.15.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuje LIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 19 grudnia o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 6 listopada i 28 listopada 2017r.

3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016r.

4.2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.

4.3. Zmiany uchwały Nr LI/345/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4.4. Odmowy umorzenia należności pieniężnych przypadających Gminie Bukowno z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

4.5. Przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

4.6. Przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

4.7. Stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.8. Zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.09.2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

4.9. Ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4.10. Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Bukowno na lata 2018-2024.

4.11. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 24.11.2017 do 14.12.2017r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 24.11.2017 do 14.12.2017r.

7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Edmund Gmitruk

 

 


Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo