Drukuj
2017.12.18 - Podatki lokalne na 2018 rok.

 

Wpłat podatku można dokonać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Miejskiego:


Bank PEKAO S.A. o/Bukowno

90 1240 4748 1111 0000 4873 9140

 


 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

Stawki podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1m2 powierzchni,

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno–retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,

  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni

 2. Od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych - 0,53 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,13 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

 3. Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone:

PDF
PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):

 

PDFDane o nieruchomościach (ZN-1/A)

PDFDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

 

 


 

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

 

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty związane z działalnością:

 1. służącą obronności, ochronie bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej,

 2. oświatowo – wychowawczą, sportową i kulturalną.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części (szopy, stodoły) wykorzystywane na cele rolnicze.

 

Rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

 

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na zasadach określonych Uchwałą nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis.

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

do góry

 

 

Stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone UCHWAŁA NR LI/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 


 

PODATEK ROLNY

do góry

 

Stawki podatku rolnego:

 • dla gospodarstw rolnych w 2016 roku wynosi 105,00 zł z 1 ha przeliczeniowego;

 • natomiast dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 210,00 zł z 1 ha.

 

 


 

PODATEK LEŚNY

do góry

 

 

Wysokość podatku leśnego zależy od średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 197,06 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS).


Stawka podatku leśnego w 2018 roku wynosi 43,3532 zł z 1 ha.

 


 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

do góry

 1. Roczna stawka opłaty od posiadania każdego psa wynosi 50,00 zł.

 2. Od opłaty zwalnia się:

  • posiadanie psów trwale oznakowanych elektronicznym systemem identyfikacji (czipem),

  • posiadanie psów w hodowlach zarejestrowanych w związkach kynologicznych.

 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 września danego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

 

 WZORY DOKUMENTÓW PODATKOWYCH

do góry


Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):Aby móc przeglądać dokumenty w formacie PDF PDF konieczne jest, aby na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader.
Program ten można pobrać tutaj
Pobierz program Acrobat Reader.