Drukuj
2017.12.21 - Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego: Utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Bukowno, dnia 21.12.2017 r.

ZP – 1/2/2017

 

 


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Nr sprawy ZP – 1/2/2017

 
 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, informujemy, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o wartość 387.200,04 zł.

 

W dniu 19.12.2017r. Rada Miejska w Bukownie uchwałą LIII/357/2017 z dnia 19.12.2017 r. zwiększyła kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wartości 2.180.000,04.

 

W związku z powyższym oferta nr 1 złożona przez
 
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław„ Sp. z o.o. w Bolesławiu,
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1

 

została wybrana do realizacji powyższego zamówienia publicznego.

 

W związku z wyborem oferty jw. Zamawiający zaprasza do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, w terminie podanym oddzielnym pismem.