Drukuj
2018.01.19 - Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia 19.01.2018 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 2/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2017) z 12 stycznia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN (linia kablowa SN relacji PT Bukowno – STK Bukowno – STK Przymiarki – STK Sławków), na działkach nr: 2442, 2615, 2443/1, 2443/2, 2443/4, 2443/5, 2443/3 obr. Stare Bukowno; nr 335/18 obr. Bukowno Miasto, jedn. ewid. Bukowno - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje pełnomocnik: Pan Radosław Goliat, Biuro Projektowo Wykonawcze ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o. (ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań) - złożony 2 października 2017 r., zmieniony i uzupełniony 13 listopada 2017 r.
 
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do repliki zegarków breitling wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 

Pliki do pobrania: