Drukuj
2018.01.24 - Dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.

Zarządzenie Nr 1394/2018
Burmistrza Miasta Bukowno
z dnia 22 stycznia 2018 roku

 

 

w sprawie: przyznania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875) oraz § 3 ust. 8 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Bukowno (opublik. w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. nr 105 poz. 817) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przyznaje się dotację dla następujących podmiotów:

 

Lp.
Nazwa organizacji

Kwota przyznanej dotacji

1.
TKKF "GWAREK"

32 440,00 zł

2.
Klub Kyokushin Karate

13 780,00 zł

3.
UKS "Samuraj Bukowno"

18 000,00 zł

4.
TTS "Prince’a"

18 500,00 zł

5.
Stowarzyszenie "ORBITA"

37 520,00 zł

6.
MGHKS "Bolesław"

114 070,00 zł

7.
UKS "KUSY"

21 150,00 zł

8.
UKS "KUSY"

3 500,00 zł

9.
LZS Stare Bukowno

13 040,00 zł

10.
UKS "Jedynka"

8 000,00 zł

RAZEM

280 000,00 zł

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.bukowno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 

 

Zarządzenie Nr 1394/2018 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 22.01.2018r. w sprawie: przyznania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu.