Drukuj
2017.01.29 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa

Bukowno, dnia 29.01.2018 r.


ŚR.6220.14.2016 

 
 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa

 

 
   Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, dalej ustawa ooś)

 
Burmistrz Miasta Bukowno

 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji udokumentowanego złoża piasków formierskich ”Szczakowa” w projektowanym obszarze górniczym „Bukowno I”.

 
   Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w związku z wnioskiem Sibelco Poland Sp. z o.o. (al. Gen. Józefa Hallera 165, 80-416 Gdańsk) z dnia 19.12.2016 r. (uzupełnianym w dniach 15.02.2017 r., 21.03.2017 r., 31.07.2017 r., 12.10.2017 r.) i dotyczy nieruchomości położonych w Gminie Bukowno obręb 0001 Bór Biskupi oraz Mieście Sławków obręb 0003 Dębowa Góra. Z wnioskiem ww. przedsiębiorca przedłożył Raport oddziaływania na środowisko, który uzupełnił/ zmienił dnia 31.07.2017 r. i dnia 12.10.2017 r. (Aneks nr 1 do Raportu z lipca 2017 r.).
   Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha”.

 
   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Bukowno. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków), natomiast organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu (Al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz).

 
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w postanowieniu z dnia 30.11.2017 r. znak: PSSE.NNZ.514/4/17 zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, określił warunki jego realizacji.

 
   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, w oparciu o art. 50 § 1 i art. 54 Kpa, pismem z dnia 21.11.2017 r. znak: OO.4242.66.2017.BaK wezwał do uzupełnienia zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe w dniu 29.12.2017 r. do wiadomości tutejszego organu wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia 29.11.2017 r. adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w postanowieniu z dnia 21.12.2017 r. znak: OO.4242.66.2017.BaK uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony środowiska przedmiotowe przedsięwzięcie, określił warunki jego realizacji.

 
   Jednocześnie Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (jest ona wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie - ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00) oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 31 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r.

  
   Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej na adres kontakt@um.bukowno.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.
   Uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bukowno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.


   Na podstawie art. 21 ustawy ooś zawiadamia się, iż dane o: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Bukowno.
   Informuję również, że przedmiotowe przedsięwzięcie wykracza poza obszar Gminy Miejskiej Bukowno, zatem w myśl art. 75 ust.4 ustawy ooś organ prowadzący sprawę obowiązany jest wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Sławkowa.

 
   Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś - poprzez: udostępnienie na stronie internetowej Gminy Bukowno www.bukowno.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie bip.malopolska.pl/umbukowno/, wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa bip.slawkow.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sławkowa, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 Z up. Burmistrza Miasta
 /-/ Józef Paluch
 Zastępca Burmistrza