Drukuj
2017.01.19 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Bukowno, dnia 19.01.2018 r.

 


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko (w tym Prognozy oddziaływania na środowisko)

 

1. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bukownie Uchwały Nr XLIX/339/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno polegającej w szczególności na zmianie zapisów tekstu Studium w zakresie zasad dotyczących zgodności planów z ustaleniami Studium.

 
2. Stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym Prognozy oddziaływania na środowisko) do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.

 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany Studium oraz wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 12.02.2018 r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz, w przypadku wniosku do zmiany Studium,  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
Wnioski do ww. zmiany Studium oraz wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane:

  
1. na piśmie do Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno;
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.bukowno.pl