Drukuj
2018.01.31 - Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2018 r.

Informacja o lokalizacji punktów

nieodpłatnej pomocy prawnej

na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2018 r.

(po aktualizacji z dnia 01.02.2018 r.)

 


Punkt w Gminie Bukowno - prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” z siedzibą w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 12, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie, ul. Kolejowa 3, pokój nr 21. Harmonogram: poniedziałki i środy w godzinach od 11:00 do 15:00, we wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 12:00.

 

Punkt w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki - od 8.00 do 12.00, wtorki i czwartki od 11.00 do 15.00.

 

Punkt w Gminie Wolbrom – prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20. Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki –od 8.00 do 12.00 oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00.

 

Punkt w Gminie Klucze – prowadzony przez organizację pozarządową - Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 6/6, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1. Harmonogram: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 7:30 do 11:30.

 

Punkt w Gminie Trzyciąż - prowadzony przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 6/6, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, lok. nr 31. Harmonogram: poniedziałki i czwartki od godziny 14.00 do 18.00, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 12.00.

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 8. która jest w ciąży.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 • pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
 • pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.