Drukuj
2018.03.07 - ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

 

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130), działając w porozumieniu z właściwymi terytorialnie i rzeczowo komisarzami wyborczymi, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad gmin, odrębnie dla każdej rady gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad powiatów, odrębnie dla każdej rady powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Ustala się liczbę 39 radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

§ 4. 1. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa małopolskiego najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji.
2. Egzemplarz zarządzenia przekazuje się właściwym radom, Sejmikowi Województwa Małopolskiego, Komisarzom Wyborczym w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 


Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wojewody Małopolskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

 

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad gmin na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdej gminy:


(...) 

powiat olkuski
Bukowno m.

15

Bolesław

15

Klucze

15

Olkusz

21

Trzyciąż

15

Wolbrom

21

(...)


 


Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wojewody Małopolskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

 

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdego powiatu:
 

(...)

powiat olkuski

23

(...)

 

 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego