strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.02.11 - Zatwierdzenie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


Decyzja       
 Burmistrza Miasta Bukowno      

 

 

      Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 93 ust. 1, 2 i 3 art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 3 w nawiązaniu do art. 6 pkt 1 oraz  97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

 

orzekam

 1. Z urzędu zatwierdzić podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym dla obrębu Wodąca jako działki o numerach: 254/14, 262/6, 315/6, 316/3 w ten sposób, że:
   
  1) z nieruchomości stanowiącej działkę nr 254/14 powstają działki:
  nr 254/15 o pow. 0,0439 ha,
  nr 254/16 o pow. 0,1435 ha,
  nr 254/17 o pow. 0,0832 ha
   
  2) z nieruchomości stanowiącej działkę nr 262/6 powstają działki:
  nr 262/8 o pow. 0,0994 ha,
  nr 262/9 o pow. 0,0112 ha,
  nr 262/10 o pow. 0,1659 ha,
  nr 262/11 o pow. 0,0156 ha
   
  3) z nieruchomości stanowiącej działkę nr 315/6 powstają działki:
  nr 315/7 o pow. 0,3902 ha,
  nr 315/8 o pow. 0,0126 ha,
   
  4) z nieruchomości stanowiącej działkę nr 316/3 powstają działki:
  nr 316/7 o pow. 0,1269 ha,
  nr 316/8 o pow. 0,0054 ha,
   
 2. Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Bukownie www.bukowno.pl oraz wywieszeniu na tablicach informacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
   

Uzasadnienie

 
     Przedmiotowy podział ma na celu wydzielenie układu komunikacyjnego dla obsługi Strefy Aktywności Gospodarczej oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna jako „KDD” – tereny ulic publicznych dojazdowych.
 

      Art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż podziału nieruchomości można dokonać z urzędu jeżeli jest on niezbędny                         do realizacji celów publicznych. Z art. 6 pkt 1 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że jest celem publicznym w rozumieniu ustawy wydzielenie gruntów pod drogi publiczne.
 

     Z uwagi na powyższe niniejszego podziału dokonuje się z urzędu. 
  

     Zgodnie z art. 97a w/w ustawy informacja o zamiarze dokonania podziału przedmiotowych nieruchomości została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Gazeta Wyborcza) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie a także poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych na terenie Miasta Bukowno. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, z uwagi na powyższe wszczęto postepowanie w sprawie podziału nieruchomości.
 

     Zgodnie z art. 93 ust. 3 w/w ustawy podział nieruchomości nie jest możliwy jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. W świetle powyższego nowopowstałe działki posiadać będą bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 

     Art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowieniem GB.6831.14.2012 z dnia 19.11.2012 r. Burmistrz Miasta Bukowno zaopiniował pozytywnie proponowany podział  przedmiotowej nieruchomości.
 

      Projekt podziału nieruchomości opracował geodeta uprawniony mgr inż. Aneta Majka – Matecka. Operat podziału nieruchomości przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za nr KERG 1212-1179/2012 w dniu 31.08.2012 r. 
 

      Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.
 

     Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w operacie ewidencji gruntów.
 

      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bukowno w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W związku z tym, iż decyzja niniejsza podlega publicznemu ogłoszeniu, jej doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608008


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube