strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.03.07 - Pisemny przetarg na wynajem trzech lokali użytkowych w Bukownie

   Burmistrz Miasta Bukowno              

 
ogłasza pisemny przetarg na wynajem               

trzech lokali użytkowych w Bukownie:              

 1. Przy ul. Nowej 1/F o powierzchni 19,49 m2.
 2. Przy ul. Kolejowej 6a (plac targowy) o powierzchni 16 m2.
 3. Przy ul. Kolejowej 6a (plac targowy) o powierzchni 53,60 m2.
   
 1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż  5,00 zł + 23% podatku VAT za 1m2  powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.
   
 2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o w wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
   
 3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługujących Właścicielowi w dniu  opróżnienia tego lokalu przyszły Najemca lokalu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji przed podpisaniem umowy najmu w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu.
   
 4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:
  a/ Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę.
  b/ Datę sporządzenia oferty,
  c/ Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1m2 całkowitej  powierzchni lokalu,
  d/ Określenie sposobu wykorzystania lokalu przez składającego ofertę,
  e/ Pisemne oświadczenie składającego ofertę że:
   
    - zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin, i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
    - zapoznał  się warunkami  przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
    - zawrze umowę najmu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty,                                                                                  
    - dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.
   
 5. Oferty oddzielnie dla każdego lokalu będącego przedmiotem przetargu należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w  terminie do dnia 22.03.2013r. włącznie, w godzinach pracy Urzędu, w zaklejonych kopertach z napisem odpowiednio do lokalu określonego w ogłoszeniu :
   
  1) „Przetarg – lokal użytkowy , ul. Nowa 1/F o pow. 19,49 m2”
  2) „Przetarg – lokal użytkowy , ul. Kolejowa 6a o pow. 16 m2”
  3) „Przetarg – lokal użytkowy , ul. Kolejowa 6a o pow. 53,60 m2”
   
 6. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z oferentów zostanie poinformowany pisemnie.
   
 7. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu  Lokalnego UM,  w godz.:  8.00 - 15.00, tel. (32)626-18-46, (32)626-18-40, Zarządcy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie tel. (32)642-15-65, (32)642-15-81 odnośnie lokalu przy ul. Nowej 1/F oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bukownie tel. (32)642-12-04 odnośnie lokali przy ul. Kolejowej 6a, w zakresie stanu technicznego lokali i możliwości ich oględzin
   
 8. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu można złożyć wyłącznie po jednej ofercie.
   
 9. W przetargu nie mogą uczestniczyć oferenci:
   
  -  posiadający zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno,
  -  oferenci zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno bez tytułu prawnego.
   
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579249


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube