strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.04.10 - Przetarg nieograniczony "Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych".

PL-Bukowno: Usługi wywozu odpadów
Ogłoszenie o zamówieniu /Zamówienie publiczne na usługi /Procedura otwarta
Ref: 116840-2013 Published: 2013-04-10

 

 

 

Dyrektywa 2004/18/WE

  

  

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Gmina Bukowno
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie,

ul. Leśna 7b, 32-332 Bukowno
Janusz Gumuła
ul. Kolejowa 16 Bukowno 32-332 POLSKA
T: +48 326421204
F: +48 326421612 
 

Adresy internetowe:

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
 

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kod NUTS
PL21
Małopolskie
 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
- odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Bukowno z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
- zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Bukowno z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90511000 Usługi wywozu odpadów,
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów,
90514000 Usługi recyklingu odpadów
 

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
 

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

11.000 ton
 

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie
 

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.7.2013. Zakończenie 31.12.2015
 

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 [PLN]
Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 17 maja 2013r. do godziny 10.00.
 

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1) Wykonawca obowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 

b) posiadania zezwolenia na transport odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013r. poz.21), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 

c) posiadania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013r. poz.21).
 

d) posiadania umowy lub zapewnienia stron takiej umowy o woli jej zawarcia z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Zachodniego – nr. 1 na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
 

e) dysponowania sprzętem niezbędnym do wykonywania Przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3.3.2 i 3.3.3. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. W tym celu Wykonawca sporządza wykaz posiadanego sprzętu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt jak wyżej SIWZ.
 

f) posiadania certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ISO (PN-EN ISO 9001 ; PN-EN ISO 14001)

2) Wykonawca obowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych w pkt 3. 1 przez cały okres realizacji zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż: 400.000,00 [PLN]
Wykaże średni roczny przychód netto za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości co najmniej 2.000 000,00 [PLN]
Zamawiający uzna dokument za potwierdzający, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Rachunek zysków i strat Wykonawcy, a w przypadku wykonawców/podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za okres 2 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres.
 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę „spełnia – nie spełnia”.
6.2.2. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga, aby wywóz odpadów komunalnych wynosił rocznie co najmniej 5.000 [Mg].
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ISO (PN-EN ISO 9001 ; PN-EN ISO 14001)
Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie: Wzór wykazu stanowi załącznik nr. 4 do SIWZ
Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług m.in. dokumenty potwierdzające odbiór odpadów komunalnych np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianie odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi.
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę „spełnia - nie spełnia”
Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym (wykaz pojazdów został określony w pkt.3.3.2. ust.5 lit.a-e SIWZ). Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr. 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu zamówienia – Koordynatora prac.
 

 

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta
 

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena
 

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Aukcja będzie przeprowadzona na "Platformie aukcji elektronicznej" Urzędu Zamówień Publicznych.
 

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP-1/2013
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 17.5.2013 - 10:00
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 17.5.2013 - 10:30
Miejscowość:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie ul. Leśna 7b, pok. nr 10.

 

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a Warszawa 02-676 POLSKA
W:
http://uzp.gov.pl 
 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

8.4.2013
 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607992


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube