strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-17 Sobota, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.05.14 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenu położonego w mieście Bukowno - Etap I

 

ZAPYTANIE OFERTOWE       

do kwoty 14 000 euro     

 

 

na wykonanie usługi inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenu położonego w mieście Bukowno – Etap I

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 
Zamawiający: Miasto Bukowno

Adres: Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno
tel. 32 6261830 lub 32 6261831; fax (032) 6421544;
www.bukowno.pl; e-mail: kontakt@um.bukowno.pl
NIP 637 19 98 065
 

II. Tryb udzielenia zamówienia:
 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

 

III. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
 

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenu położonego w mieście Bukowno – Etap I.
 

IV. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenu położonego w Bukowno – Etap I (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, powierzchnia ok.1450 ha), wraz z projektami ochrony obiektów/ powierzchni przyrodniczo cennych.
 

Zamówienie obejmuje:

 1. Identyfikację obiektów/ powierzchni przyrodniczo cennych na terenie wskazanym w załączniku graficznym nr 1.
 2. Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej doliny rzeki Sztoły, odcinek od źródeł Sztoły do ul. Mostowe (do granicy Nadleśnictw: Olkuskiego i Chrzanowskiego),
 3. Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej „Diablej Góry” (obejmującej Górę Stoskową i Diablą Górę, teren Nadleśnictwa Olkusz).
 4. Zaproponowanie form ochrony przyrody dla terenu wskazanego w załączniku graficznym nr 1.
 5. Sporządzenie projektów ochrony obiektów/ powierzchni przyrodniczo cennych.

V. Termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2013 r.
 

VI. Inne istotne warunki Zamawiającego:
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 2. Wykonali minimum dwie podobne usługi w ostatnich trzech latach.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

 

Wypełniony druk „Oferty” z oświadczeniami.
 

VIII. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:
 

Pan inż. Mirosła Białek oraz Pani mgr inż. Marzena Lato

- tel. (032) 626 18 45
 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert, miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim i w formie pisemnej.
 2. Ofertę złożyć można osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, za pomocą poczty lub faxem.
 3. Ofertę należy złożyć do 29 maja 2013 r. do godz. 15.00

X. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.

Termin zawarcia umowy nie później niż do 14 czerwca 2013 r.

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575132


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube