strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-26 Pon., Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.08.01 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego "śmieciarki".

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ŚMIECIARKI

 

  

 

 

1.  NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie,

32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b,

tel/fax. 32/6421-204, 32/6421-612.

 

2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.

W związku z zaprzestaniem z dniem 1 lipca 2013r, działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych wystawiamy do sprzedaży samochód ciężarowy marki MERCEDES-BENZ typ AXOR 1824L z zabudową nr. FE0307, typ: 950.53 MEDIUM z  wrzutnikiem SK200 firmy EKOCEL, kompletny, sprawny technicznie, badania techniczne ważne do 27.12.2013r.

 

- nr identyfikacyjny - WDB9505311L510436
- nr rejestracyjny - KOL11F1

- pojemność skokowa silnika - 6374 cm3

- moc silnika/spełnia wymagania EURO 5 - 175 kW/wysokoprężny

- rok produkcji samochodu i zabudowy - 2010r.
- data pierwszej rejestracji - 23.12.2010r.

- stan licznika - 54 470 km

- rodzaj i przeznaczenie pojazdu - ciężarowy do wywozu śmieci

- typ podwozia rodzaj - ciężarowe zamknięte, dwuosiowe

- hamulce - posiada hamulec przystankowy i silnikowy

- dopuszczalna ładowność - 5700 kg

- napęd - 4*2

- kabina / ilość miejsc - dzienna krótka / trzymiejscowa
- zabudowa - z tylnym załadunkiem przystosowana do zbiórki i transportu odpadów z dużą ilością odcieków

- urządzenie zasypowe - zintegrowane SK 200

- serwisowany - ASO Mercedes-Benz Sobiesław Zasada

 

Pojazd oprócz pełnego podstawowego wyposażenia posiada między innymi: satelitarny system GPS, zapewniający pełną kontrolę pojazdu, system informacyjny pojazdu, monitoring tyłu zabudowy pojazdu z głośnikiem, urządzenie rejestrujące liczbę cykli pracy urządzenia zasypowego, możliwość regulacji stopnia zagęszczenia odpadów, oznakowanie itp.   

 

3. CENA WYWOŁAWCZA.

Cena wywoławcza: 470.000,00 zł brutto
(słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto).

 

4. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Sprzedającego, w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b pok. 10 w dniu 23.08.2013r o godz. 10.30.

 

5. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.

Pojazd można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego, w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b w dniach 12.08 i 20.08.2013r. w obecności pracownika, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32/6421-204, 32/6421-612 wew. 34. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Kazimierz Curyło - tel. komórkowy 502 537 521.

 

6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU.

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium; wadium musi być wniesione do dnia 23.08.2013 do godziny 10.00 wyłącznie w pieniądzu w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł) – przelewem na konto:

77 1240 2294 1111 0010 3895 7524

z dopiskiem "Wadium samochód"

(uwaga: - za datę i godzinę wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania na koncie sprzedającego).
Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną zwrócone w terminie 3 dni po zakończeniu postępowania (licząc od dnia dokonania wyboru lub odrzuceniu oferty) na konto bankowe wskazane przez oferenta;

wadium przepada na rzecz MZGK Bukowno jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
- oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.

 

b) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE ZŁOŻENIA OFERTY.

a) Ofertę pod rygorem nieważności należy przygotować w formie pisemnej na formularzu ofertowym dostępnym w siedzibie MZGK Bukowno lub poniżej tego ogłoszenia i powinna zawierać:

- imiona i nazwiska, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax,

- oferowaną cenę za przedmiot sprzedaży (nie mniejszą niż cena wywoławcza) objętego przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,

- potwierdzenie wpłacenia wadium,
- kopia dowodu osobistego (osoby fizyczne),
- aktualny wypis z rejestru działalności. 

b) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;

 

c) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;

 

d) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.

 

8. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg wzoru:

 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b
"Przetarg na sprzedaż samochodu-OFERTA"

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 6.00-14.00 nie później niż do dnia 23.08.2013r do godz. 10.00 w sekretariacie siedziby Sprzedającego lub pocztą na adres:  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b.

Oferta jest wiążąca w okresie 14 dni.

 

9. WYBÓR OFERTY.

a) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

- oferent nie wniósł wadium,
- nie zawiera danych i żądanych dokumentów.

b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży spośród ofert uznanych za ważne. W przypadku dwóch lub większej ilości ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci, którzy złożyli te oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.

 

c) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu.

 

10. UMOWA I INNE INFORMACJE.

a) Po sporządzeniu umowy kupna-sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania;

 

b) Wydanie samochodu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego;
 

c) Wzór umowy dostępny jest w siedzibie MZGK Bukowno oraz poniżej.

 

 Formularz ofertowy

 

 Wzór umowy

 

 

  


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2580876


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube