strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.08.14 - Jak rozwiązać problem ze smrodem w Bukownie?


 Jak rozwiązać problem
 ze smrodem w Bukownie?

 

 

W ostatnim czasie na terenie Bukowna występują wyjątkowo intensywne uciążliwości odorowe. Są one odczuwalne szczególnie w porach wieczornych i nocnych. Do tutejszego Urzędu, do Straży Pożarnej, Policji wciąż napływają nowe zgłoszenia od Mieszkańców, którzy mają już dość uprzykrzającego życie smrodu.

 

Od 2010 r. Burmistrz Miasta Bukowno prowadzi działania w celu wykrycia sprawców uciążliwości smrodowych. Prowadzone są one wielokierunkowo i objęte są nimi okoliczne firmy, ale zebrane do tej pory informacje pozwalają na sformułowanie tezy, że głównym sprawcą odorów jest jednak składowisko odpadów, zlokalizowane na terenie gminy Bolesław. Do tego stanowiska zdaje się ostatnio również skłaniać Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie, który wcześniej dość jednoznacznie wykluczał taką możliwość.

 

Mieszkańcy sygnalizują również, że nie posiadają kompletnej wiedzy na temat działań Miasta w zakresie poszukiwań sprawców emisji uciążliwego odoru, czerpiąc ją z niepełnych informacji publikowanych od czasu do czasu w mediach lokalnych. Dlatego zdecydowałem się na publikację pełnego kalendarium działań Burmistrza Miasta w tym zakresie:

 

 

2010r.

 1. 15.07 - 13.08.2010r. – Burmistrz Miasta Bukowno wysyła pisma do ZGK Bolesław, ZGH "Bolesław", BOLESŁAW RECYCLING, ARKOP, BOL-THERM z zapytaniem, czy w związku z występującym odorem na terenie Bukowna są emitentami tego odoru.
   
 2. 22.07 - 27.07.2010r. - ZGH "Bolesław", Spółka BOL-THERM, BOLESŁAW RECYCLING oraz ARKOP odpisują, że żaden z nich nie jest emitentem przedmiotowego odoru.
   
 3. 03.09.2010r. - ZGK "Bolesław" w odpowiedzi na zapytanie Burmistrza przesłał "Ocenę uciążliwości zapachowej Składowiska Odpadów w Ujkowie Starym”, w której stwierdza się, że składowisko nie oddziaływa i nie oddziaływało negatywnie na zanieczyszczenie powietrza w najbliższym jego otoczeniu. Wobec powyższego nie ma możliwości, aby emisja zanieczyszczeń ze składowiska stanowiła znaczną uciążliwość dla Mieszkańców gminy Bukowno.
   
 4. 23.09.2010r. - Pani Grażyna Gaj, Radna Powiatu Olkuskiego wysyła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu pismo, w którym informuje w imieniu Mieszkańców o występującym w gminie Bolesław fetorze i prosi o pilną interwencję.
   
 5. 24.09.2010r. - Burmistrz Miasta Bukowno wnioskuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w zakresie ochrony powietrza w zakładach przemysłowych zlokalizowanych w Bukownie przy ul. Kolejowej oraz na Składowisku Odpadów ZGK Bolesław. W złożonym wniosku Burmistrz informuje WIOŚ w Krakowie o wystąpieniach do poszczególnych zakładów z tego rejonu i odpowiedziach na nie. 
   
 6. 15.11.2010r – PPIS w Olkuszu podjął postanowienie o przekazaniu pisma pani Grażyny Gaj w sprawie uciążliwości zapachowej na terenie gminy Bolesław do WIOŚ w Krakowie, jako właściwemu rzeczowo i miejscowo organowi do załatwienia sprawy.
   
 7. 17.12.2010r. – Burmistrz Miasta występuje do WIOŚ o potwierdzenie słów inspektora WIOŚ w Krakowie p. K.Liszki, że sprawcą emisji uciążliwego odoru jest ZGK Bolesław i o podjęcie zdecydowanych działań w tej sprawie.
   
 8. 20.12.2010r. - WIOŚ w Krakowie informuje p. Grażynę Gaj o przeprowadzonych kontrolach: w ZGH "Bolesław" - stawy osadowe 11-13.10.2010r. oraz 07-16.07.2010r. i 19-26.10.2010r. na Składowisku Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym, które nie stwierdziły nieprawidłowości w eksploatacji składowisk i nie stwierdziły występowania odorów. WIOŚ informuje jedynie o prowadzonych robotach na Składowisku Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym, polegających na układaniu rur do odgazowania kolejnej części składowiska w wykopanym rowie o długości ok. 260m i gł. 1,5m i że może to spowodować okresową emisję uciążliwych odorów ze składowiska.
   
 9. 29.12.2010r. – w odpowiedzi na pismo Burmistrza z 17.12.2010r. WIOŚ w Krakowie informuje, że stanowisko WIOŚ w sprawie odoru w rejonie Bolesławia zostało przekazane pismem z dnia 20.12.2010r. skierowanym do p. Grażyny Gaj.
   
   
  2011
   
 10. 13.01.2011r. – Burmistrz Bukowna zwrócił się Starostwa Powiatowego w Olkuszu o kopię pisma pani Grażyny Gaj z dnia 23.09.2010r w sprawie uciążliwego zapachu utrzymującego się na terenie Gminy Bolesław. 
   
 11. 28.01.2011r. - Burmistrz Bukowna pismem do PPIS w Olkuszu w nawiązaniu do pisma pani Grażyny Gaj występuje z prośbą o informacje na temat ewentualnej szkodliwości występujących odorów dla zdrowia Mieszkańców Bukowna.
   
 12. 31.01.2011r. - Burmistrz ponownie występuje do WIOŚ w Krakowie o przeprowadzenie kontroli w pozostałych zakładach, a nie tylko składowiska Ujków Stary i składowiska odpadów poflotacyjnych oraz prosi o informacje w sprawie podjętych działań i wyniki przeprowadzonej kontroli.
   
 13. 09.02.2011r. – WIOŚ w Krakowie przekazał do PPIS w Olkuszu pismo Wójta Gminy Bolesław w sprawie ewentualnego negatywnego oddziaływania uciążliwych zapachów na zdrowie Mieszkańców do załatwienia wg właściwości.
   
 14. 14.02.2011r. – PPIS w Olkuszu odpisuje do Burmistrza i 17 lutego 2011r. do Wójta Gminy Bolesław w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2011r. przekazane przez WIOŚ w Krakowie pismem z dnia 09.02.2011r. w sprawie oddziaływania uciążliwego zapachu na zdrowie Mieszkańców informując, że do PPIS w Olkuszu w dniu 23.09.2010r. wpłynęło pismo p. Grażyny Gaj w sprawie występowaniu od kilku miesięcy uciążliwego zapachu na terenie Gminy Bolesław. W wyniku tego 29.09.2010r. skierowano wystąpienie do Wójta Gminy Bolesław. W odpowiedzi uzyskano informacje, że w ramach przeprowadzonego przez Wójta dochodzenia nie ustalono źródła emisji uciążliwego zapachu. W oparciu o "Ocenę uciążliwości zapachowej Składowiska Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym" (ocena z września 2010r.) wykonaną przez Instytut Gospodarowania Odpadami w Katowicach, wykluczono, iż potencjalnym źródłem emisji może być Składowisko Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym. PPIS w Olkuszu w ramach posiadanych właściwości ustalił, iż przedmiotowe uciążliwości zapachowe mogą być związane z emisją substancji do środowiska. PPIS w Olkuszu nie posiada kompetencji w zakresie spraw związanych z emisją do środowiska substancji, mogących stwarzać m.in. uciążliwości zapachowe. Takowe posiada WIOŚ i w związku z tym postanowieniem z 15 listopada 2010r. przekazał sprawę do WIOŚ w Krakowie do rozpatrzenia w zakresie należącym do jego właściwości. 28.12.2010r. PPIS w Olkuszu dostał do wiadomości pismo adresowane do pani Grażyny Gaj, z którego wynika, że wykluczono składowisko odpadów jako źródło uciążliwości zapachowej jednocześnie nie wskazując innego źródła. Ze względu na brak ustalonego dotychczas źródła i charakteru emitowanego zapachu nie ma możliwości określenia jego wpływu na zdrowie ludzi. W podsumowaniu napisano iż zasadnym jest, aby Wójt Gminy Bolesław i Burmistrz Miasta Bukowno kontynuował działania zmierzające do ustalenia źródła emisji zapachu w celu jego eliminacji.
   
 15. 22.02.2011r. – w odpowiedzi na pismo z 31.01.2011r. WIOŚ w Krakowie informuje Burmistrza Miasta, że zakłady przy ul. Kolejowej są systematycznie kontrolowane. W 2010r. kontrolowano ZGH "Bolesław", "Bolesław Recycling", Ocynkownię "Stalprodukt" i Zakład Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego "TOMAD" i nie stwierdzono, aby były źródłem emisji substancji o nieprzyjemnym zapachu. Pozostałe zakłady z tego terenu były kontrolowane w latach ubiegłych, mają być również skontrolowane w roku bieżącym.
   
 16. 12.10.2011r. na wniosek Komisji do Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Bukownie Burmistrz po raz kolejny wystąpił do WIOŚ w Krakowie o przeprowadzenie kontroli poziomu zanieczyszczeń powietrza w związku z pojawiającym się nieprzyjemnym zapachem na terenie Bukowna.
   
 17. 18.11.2011r. – w odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2011r. WIOŚ w Krakowie poinformował, że została przez nich przeanalizowana możliwość w tym zakresie i zwrócił się o kontakt w celu ustalenia miejsca i czasu pobrania prób zanieczyszczonego powietrza. Ostateczne określenie miejsca i warunków przeprowadzenia pomiarów będzie możliwe po ustaleniu zakresu mierzonych zanieczyszczeń. 
   
   
  2012r.
   
 18. 12.04.2012 – Urząd Miejski w Bukownie informuje WIOŚ w Krakowie, że na terenie Bukowna nadal występują uciążliwości zapachowe i zwraca się o ustalenie miejsca i czasu pomiarów w oparciu o przesłane spostrzeżenia.
   
 19. 21.05.2012 - WIOŚ w Krakowie informuje Urząd Miejski w Bukownie, że z uwagi na brak sygnałów o występowaniu odorów na terenie Bukowna WIOŚ odstępuje od ewentualnego prowadzenia pomiarów stężeń zanieczyszczeń na terenie Bukowna. W przypadku pojawienia się uciążliwości zapachowej WIOŚ przystąpi do analizy przyczyn oraz z sposobów przeciwdziałania.
   
 20. 20.09.2012r. - na wniosek Komisji Rewizyjnej RM w Bukownie o "sprawdzenie i przedstawienie wyników emisji szkodliwych oparów wydostających się z terenu należącego do ZGH "Bolesław" S.A., które są uciążliwe dla Mieszkańców Miasta” Burmistrz ponownie wystąpił do WIOŚ w Krakowie o przeprowadzenie kontroli zanieczyszczenia powietrza na terenie Bukowna i ustalenie sprawcy tej uciążliwości.
   
 21. 11.10.2012r. – Inspektor WIOŚ w Krakowie, pan Kazimierz Liszka informuje Urząd Miejski w Bukownie, że wyniki pomiarów emisji z ZGH "Bolesław" nie wskazują na to, by źródłem stwierdzonej uciążliwości były ZGH "Bolesław". Sugeruje ustalić w ramach działań własnych Urzędu, czy powodem unoszącego się w okolicy nieprzyjemnego zapachu może być Składowisko w Ujkowie Starym ze względu na prowadzone tam roboty modernizacyjne.
   
 22. 16.10.2012r. - w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta z dnia 20.09.2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zanieczyszczenia powietrza na terenie Bukowna WIOŚ w Krakowie stwierdza, że wyniki pomiarów emisji z ZGH "Bolesław" przesłane do WIOŚ nie przekraczają wartości dopuszczalnych określonych pozwoleniem integrowanym (pomiary z sierpnia 2012r.).
   
 23. 29.10.2012r. – Pani Barbara Foryś, Radna Rady Miejskiej w Bukownie w imieniu 150 Mieszkańców wysyła pismo do WIOŚ w Krakowie z prośbą o zbadanie uciążliwości odorowej na terenie Miasta Bukowno pochodzącej prawdopodobnie z firm działających na terenie Miasta i/lub z pobliskiego wysypiska śmieci.
   
 24. 03.12.2012r. – w związku z powtarzającymi się interwencjami Mieszkańców i z powodu braku odpowiedzi na pismo Radnej Barbary Foryś Burmistrz Bukowna kolejny raz występuje do WIOŚ w Krakowie w sprawie ponownej kontroli w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych w rejonie pomiędzy ul. Kolejową, Poprzeczną w Bukownie i ul. Główną w Bolesławiu, z jednoczesną prośbą o poinformowanie o podjętych działaniach. Wskazał, że dotychczasowe działania kontrolne WIOŚ nie doprowadziły po dwóch latach do ustalenia źródła uciążliwości odorowej i rozwiązania problemu.
   
 25. 05.12.2012r. - WIOŚ w Krakowie odpowiada na pismo Pani Barbary Foryś informując, że podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Bukowno, w ramach którego będą przeprowadzone kontrole składowiska odpadów w Ujkowie Starym i Przedsiębiorstwa ARKOP w Bukownie. O wynikach kontroli ma być Pani powiadomiona.
   
   
  2013r.
   
 26. 11.01.2013r. – WIOŚ w Krakowie informuje Burmistrza Bukowna, że w odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2012r. tj. wniosku o przeprowadzenie kontroli w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych w rejonie pomiędzy ul. Kolejową, Poprzeczną w Bukownie i ul. Główną w Bolesławiu będzie zasadne po ustaniu mrozów. 
   
 27. 03.06.2013r. – Burmistrz Miasta składa kolejny wniosek do WIOŚ w Krakowie o przeprowadzenie pomiarów zanieczyszczeń powietrza w podmiotach gospodarczych, które to WIOŚ zobowiązał się do przeprowadzenia po ustaniu mrozów.
   
 28. 13.06.2013r. – Burmistrz Miasta uczestniczył na spotkaniu z Inspektorem WIOŚ, panem Kazimierzem Liszką, które odbyło się w Centrum Kultury w Bolesławiu. Inspektor przedstawił wyniki miesięcznej kontroli składowiska odpadów. Stwierdził jednoznacznie, że ani składowisko, ani żaden z podmiotów gospodarczych działających na terenie ZGH „Bolesław” nie jest emitentem uciążliwego odoru. Zasugerował, że najprawdopodobniej „Ktoś” z zewnątrz przywozi „coś” (nieczystości w cysternach) i spuszcza je do kanalizacji lub starych szybików górniczych i tą drogą odór roznosi się po terenie. Ponieważ Burmistrz Bukowna takiej opcji nie bierze za możliwą, zasugerował Wójtowi Gminy Bolesław, aby przeprowadzić przeszukanie terenu w poszukiwaniu miejsca zrzutu nieczystości ciekłych przy wykorzystaniu druhów z miejscowych jednostek OSP.
   
 29. 18.06.2013r.– w odpowiedzi na pismo Burmistrza z 03.06.2013r. WIOŚ w Krakowie informuje, że w dniach 25.04-23.05.2013r. przeprowadzono kontrolę Składowiska Odpadów Ujków Stary, rozpoznanie polegające na ocenie technologii występujących w tym rejonie instalacji oraz przeprowadzono rozmowy z Mieszkańcami na temat występujących w tym rejonie uciążliwości zapachowych. Omówiono również problemy utrudniające przeprowadzenie efektywnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza, gdyż nie jest znany skład oraz źródło zanieczyszczeń.
   
 30. 01.07.2013r. – Komenda Powiatowa Policji prowadząc postępowanie sprawdzające w sprawie usuwania wbrew przepisom odpadów i substancji, które mogły zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób (…) w okresie do 25.06.2013r. w rejonie Bolesławia i Bukowna, tj. o czyn z art.183 §1 kk. wystąpiła z zapytaniem do Urzędu Miejskiego w Bukownie - czy Urząd przeprowadził w tym zakresie kontrole w 2013r. i czy w wyniku kontroli ustalono fakt wylewania niebezpiecznych odpadów w rejonie nieczynnych wyrobisk po ZGH „Bolesław” - z jednoczesną prośbą o ustalenie danych osób, które zgłaszały fakty wylewania odpadów w tym rejonie. 
   
 31. 02.07.2013r. – PPIS w Olkuszu wystąpił do Burmistrza w sprawie wniosku Państwa K. dotyczącego uciążliwej działalności firm Biomasa Południe i Południowa Karolina z zapytaniem - czy w stosunku do ww. firm były prowadzone postępowania w sprawie lokalizacji i środowiskowych uwarunkowań. 
   
 32. 03.07.2013r. – Urząd Miejski w Bukownie przekazał skargę Państwa K. i Mieszkańców Tłukienki na działalność firm Biomasa Południe i Południowa Karolina do WIOŚ w Krakowie w celu rozpatrzenia  zgodnie z właściwością.
   
 33. 04.07.2013r. – Urząd Miejski w Bukownie w odpowiedzi do KPP w Olkuszu, poinformował, że nie kontrolował usuwania odpadów i substancji w rejonie nieczynnych wyrobisk po ZGH "Bolesław". Nie podał też danych osób zgłaszających wylewanie odpadów, gdyż takich zgłoszeń do Urzędu w Bukownie nie było.
   
 34. 09.07.2013r. - Burmistrz Bukowna wystąpił do WIOŚ w Krakowie o protokół z kontroli Składowiska Odpadów w Ujkowie Starym.
   
 35. 09.07.2013r. – ze względu na nasilające się występowanie uciążliwego odoru Burmistrz wystąpił ponownie do ZGH "Bolesław", BOLESŁAW RECYCLING, ARKOP, BOL-THERM z zapytaniem, czy w związku z intensywnym występowaniem odoru któryś z zakładów jest (był) źródłem tej emisji z ewentualnym podaniem przyczyn.
   
 36. 10.07.2013r. - ZGK Bolesław informuje Burmistrza Bukowna, że do 31 lipca prowadzi wiercenie 50 studni wraz z budową nowej pochodni, co ma pozwolić na wyeliminowanie emisji niezorganizowanej ze składowiska i poprawić warunki środowiskowe w jego sąsiedztwie
   
 37. 10.07.2013r. – w odpowiedzi na pismo PPIS w Olkuszu z dnia 02.07.2013r. Burmistrz informuje o przesłaniu wniosku Państwa K. do WIOŚ w Krakowie oraz o tym, że dotychczas nie prowadził postępowań w sprawie lokalizacji lub środowiskowych uwarunkowań w stosunku do firm wymienionych w piśmie. 
   
 38. 10-16.07.2013r. - ZGH „Bolesław”, BOLESŁAW RECYCLING, ARKOP, BOL-THERM odpisują, że żaden z nich nie jest emitentem przedmiotowego odoru.
   
 39. 17.07.2013r. – w godzinach rannych pomiędzy 7.30, a 10.00 - przeprowadzono poszukiwania, które nie potwierdziły, jakoby „Ktoś” miał przywozić „coś” i wylewać na kontrolowanym terenie pomiędzy ul. Kolejową i Poprzeczną w Bukownie a ul. Główną i Osadową w Bolesławiu.
   
 40. 18.07.2013r. – Burmistrz Miasta Bukowno uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w temacie występowania odorów na terenie gminy Bolesław i Bukowno. W konferencji uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Bolesław, przedstawiciele KPP w Olkuszu, PPIS w Olkuszu, ZGK Bolesław, spółki ARKOP, Prezes Stowarzyszenia CEL w Bolesławiu, radni powiatowi. W efekcie spotkania Zastępca WIOŚ w Krakowie zobowiązał się do ustawienia od początku sierpnia w gminie Bolesław w miejscu regularnego występowania odoru najnowocześniejszej aparatury do badań zanieczyszczenia powietrza, jaką od niedawna posiadają. 
   
 41. 22.07.2013r. – po telefonicznej informacji od Radnego Rady Miejskiej pana Włodzimierza Lorka o występującym silnym odorze w rejonie Tłukienki, w szczególności na parkingu przy ZGH "Bolesław". Burmistrz Miasta wraz z Zastępcą, Sekretarzem Miasta i pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska udał się niezwłocznie na wskazane miejsce. Występujący fetor i smród o dużym stopniu uciążliwości rozprzestrzeniał się od strony zachodniej parkingu. Zespół w powyższym składzie jednoznacznie ustalił miejsce jego powstawania - był to teren firm Biomasa Południe i Południowa Karolina. W trakcie wizji firm stwierdzono, że nieprzyjemny zapach pochodzi z rozkładającego się wysortu zbożowego wykorzystywanego do produkcji peletu, gromadzonego na otwartej przestrzeni, poddanego działaniu warunków atmosferycznych. Całej produkcji towarzyszy również pylenie przewożonych tam materiałów do prowadzonej produkcji.
   
 42. 25.07.2013r. – KPP w Olkuszu wydała Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa po rozpoznaniu informacji uzyskanych z internetu z dnia 25.06.2013r. w sprawie usuwania wbrew przepisom odpadów i substancji, które mogły zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób (…) w okresie do 25.06.2013r. w rejonie Bolesławia i Bukowna, tj. o czyn z art.183 § 1 kk.
   
 43. 26.07.2013r. – w związku z otrzymanym pismem wraz z załączoną adnotacją służbową PPIS w Olkuszu wobec uzasadnionych podejrzeń o wykonywaniu uciążliwej działalności gospodarczej bez wymaganych zezwoleń mogących spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi, Burmistrz Miasta zwrócił się do WIOŚ w Krakowie o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli firmy Południowa Karolina.
   
 44. 30.07.2013r. - ZGK Bolesław informuje Burmistrza Miasta o przedłużeniu terminu wykonania nowych 50 studni wraz z nową pochodnią, co pozwoli wyeliminować emisję niezorganizowaną ze składowiska, a tym samym poprawić warunki środowiskowe w jego sąsiedztwie. Powyższa zmiana terminu zakończenia prac podyktowana jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na początku lipca uniemożliwiającymi terminowe wykonanie odwiertów.
   
 45. 30.07.2013r. – Inspektor WIOŚ w Krakowie pan Kazimierz Liszka informuje pana Dariusza Tomsię, Prezesa Stowarzyszenia CEL z siedzibą w Bolesławiu, że przeprowadzone dochodzenie doprowadziło go do potwierdzenia hipotezy, przesłanej mu w dniu 24.07.2013r. i znalezienia odpowiednich materiałów, mogących potwierdzić, że instalacja odgazowywania na składowisku w Ujkowie Starym jest wadliwie wykonana i powoduje niekontrolowaną emisję gazów wysypiskowych do otoczenia.
   
 46. 30.07.2013r. – Burmistrz Miasta wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu o udostępnienie dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonej wraz przedstawicielem WIOŚ w Krakowie na terenie firmy Południowa Karolina przy ul. Kolejowej 30 w Bukownie w dniach 26-27.07.2013r.
   
 47. 01.08.2013r. – w odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2013r. KPP w Olkuszu informuje Burmistrza Miasta o prowadzonym postępowaniu w sprawie usuwania wbrew przepisom odpadów i substancji, które mogły zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób (…) w okresie do 25.06.2013r. w rejonie Bolesławia i Bukowna, tj. o czyn z art.183 § 1 kk i postanowieniu z dnia 25.07.2013r. o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu. Akta sprawy przesłano do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o zatwierdzenie tego postanowienia. Informuje jednocześnie, że notatka urzędowa z kontroli firmy Południowa Karolina przeprowadzonej wraz z przedstawicielami WIOŚ w Krakowie została przesłana do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu i że prokurator uzna Urząd Miejski w Bukownie za pokrzywdzonego w tej sprawie.
   
 48. 01.08.2013r. - WIOŚ w Krakowie przesyła informację do pana Dariusza Tomsi, Prezesa Stowarzyszenia CEL w Bolesławiu (do wiadomości Burmistrza Miasta Bukowno), z której wynika, że:
  1. na przełomie kwietnia i maja przeprowadzono kontrolę składowiska odpadów w Ujkowie Starym i nie stwierdzono nieprawidłowości eksploatacyjnych będących przyczyną występujących uciążliwości,
  2. nie potwierdziła się informacja o zrzutach odpadów w tym rejonie,
  3. po analizie procesów produkcyjnych w tutejszych zakładach przemysłowych nie stwierdzono, aby były źródłem wykazywanej uciążliwości,
  4. dochodzenie wykazało, że powodem występującej w tym rejonie uciążliwości jest prawdopodobnie niekontrolowane przedostawanie się gazu wysypiskowego do otoczenia ze Składowiska Odpadów w Ujkowie Starym. Aktualnie na składowisku prowadzone są prace w celu modernizacji systemu odgazowania składowiska. Dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie podjęte po ukończeniu prac.
    
 49. 02.08.2013r. – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zatwierdził postanowienie KPP w Olkuszu z dnia 25.07.2013r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie usuwania wbrew przepisom odpadów i substancji, które mogły zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób (…) w okresie do 25.06.2013r. w rejonie Bolesławia i Bukowna tj. o czyn z art.183 § 1 kk.
   
 50. 02.08.2013r. – Burmistrz Miasta wystąpił do WIOŚ w Krakowie o informacje o wynikach kontroli, wniosków etc. po przeprowadzonej kontroli w Spółce Biomasa Południe i Południowa Karolina w dniach 26 i 27.07.2013r.
   
 51. 06.08.2013r. – w związku z interwencjami Mieszkańców Tłukienki, Burmistrza Miasta Bukowno oraz PPIS w Olkuszu, WIOŚ w Krakowie zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu w sprawie podjęcia działań w sprawie wyjaśnienia stanu formalno-prawnego istniejącej infrastruktury na terenie, na którym prowadzi działalność firma Biomasa Południe Sp. z o.o. i Południowa Karolina przy ul Kolejowej 30. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działania kontrolne WIOŚ mogą być podjęte w przypadku pełnej legalności prowadzonej działalności, czyli po uregulowaniu stanu prawnego zakładu w zakresie przepisów prawa budowlanego.
   
 52. 08.08.2013r. – w odpowiedzi na pisma Burmistrza z dnia 03.07.2013r. i 26.07.2013r. WIOŚ w Krakowie informuje, że 26.07.2013r. przeprowadzono oględziny terenu firm Biomasa Południe i Południowa Karolina przy ul. Kolejowej 30 wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W trakcie oględzin na kontrolowanym terenie nie stwierdzono obecności niebezpiecznych substancji chemicznych, jak również nie prowadzono procesów technologicznych, mogących powodować powstawanie takich substancji. Poinformowano również, że zwrócono się do PINB w Olkuszu i zapowiedziano kolejną kontrolę tych terenów.
   
 53. 08.08.2013r. – (w godz. 21.30-23.00) po otrzymaniu kolejnej informacji o występującym odorze w rejonie parkingu przy ZGH "Bolesław", osobistej kontroli tego rejonu oraz powiadomieniu Policji w Bukownie, Burmistrz Miasta poprosił o osobiste stawienie się Komendanta Komisariatu Policji w Bukownie, gdzie wspólnie dokonali ustalenia źródła odoru. Na tę okoliczność skontrolowano kilkanaście autocystern oczekujących na wjazd do ZGH "Bolesław" pod kątem ewentualnego przywożenia substancji chemicznych powodujących odór. Cysterny były w większości puste, a ustalenie kierunku skąd pochodził odór jednoznacznie wskazywało na firmę Południowa Karolina.
   
 54. 09.08.2013r. – w związku z ustaleniami w dniu 08.08.2013r. dotyczącymi odoru pochodzącego z firmy Południowa Karolina Burmistrz Miasta zwrócił się po raz kolejny do WIOŚ w Krakowie o rzetelną kontrolę w zakresie emisji uciążliwego odoru i legalności działania tej spółki.
   
 55. 09.08.2013r. – Burmistrz Miasta Bukowno złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Olkuszu na postanowienie KPP w Olkuszu z dnia 25.07.2013r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie "usuwania wbrew przepisom odpadów i substancji, które mogły zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób (...)" zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olkuszu z dnia 02.08.2013r., a doręczone do Urzędu Miejskiego w Bukownie w dniu 06.08.2013r. Mając na uwadze kontrolę z dnia 22.07.2013r. Burmistrz nie zgadza się ze stanowiskiem KPP w Olkuszu i Prokuratury Rejonowej w Olkuszu.

 

Z powyższego zestawienia widać, że szczególnie w ostatnim okresie sytuacja rozwija się niezwykle dynamicznie.

 

Z jednej strony ZGK „Bolesław” informuje o pracach związanych z odgazowywaniem składowiska odpadów, które mogą w tym okresie zwiększyć niedogodności zapachowe. Mają się one zakończyć do 31 sierpnia br. Realizacja tych robót ma jednak wyeliminować niezorganizowaną emisję gazów ze składowiska, a tym samym poprawić warunki środowiskowe w sąsiedztwie wysypiska.

 

Z drugiej strony toczą się intensywne postępowanie kontrolne w okolicznych firmach, które oprócz składowiska odpadów mogą być potencjalnymi emitentami uciążliwych zapachów. Zauważalne jest również ostatnio większe zaangażowanie odpowiednich służb administracji państwowej, które w swoim zakresie działania mając dbałość o czystość środowiska, dotychczas wykazywały się swą bezsilnością w zakresie ustalenia emitenta smrodu.

 

Chcę zapewnić o mojej dalszej determinacji w zakresie rozwiązania tej niezwykle istotnej dla nas wszystkich sprawy. Mam nadzieję, że po wykonaniu nowej instalacji odgazowywania składowiska odpadów oraz wyeliminowaniu innych okolicznych źródeł nieprzyjemnych zapachów wreszcie zakończy się ten niezwykle uciążliwy dla wszystkich Mieszkańców Bukowna problem.

Z poważaniem

Mirosław Gajdziszewski

Burmistrz Miasta Bukowno

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608001


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube