strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.09.02 - Stanowisko Burmistrza, Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław S.A., Zarządu "Arkop" Sp. z o.o. oraz PRD w Olkuszu w sprawie uciążliwości odorowych.

 

 

 

 

 

Protokół ze spotkania Burmistrza Miasta z przedstawicielami

Grupy Kapitałowej ZGH "Bolesław" w Bukownie

oraz Zarządu firmy ARKOP

z dnia 26 sierpnia 2013 r.
  

Burmistrz Miasta - Mirosław Gajdziszewski przywitał zebranych oraz poinformował, że tematem spotkania będzie problem występującego odoru na terenie Miasta.

 
W związku w wypowiedzią Wójta Gminy Bolesław Ryszarda Januszka w wywiadzie dla Serwisu Jurajskiego, w której Wójt stwierdził, że "na terenie Gminy Bolesław nie ma firmy, która wydzielałaby do atmosfery substancje drażniące mieszkańców do tego stopnia, że trudno wytrzymać", Burmistrz poprosił o spotkanie przedstawicieli podmiotów gospodarczych działających w Bukownie na terenie ZGH "Bolesław", w tym firmy ARKOP. Celem spotkania było zajęcie stanowiska na temat emisji odoru i odniesienie się do licznych interwencji Mieszkańców Bukowna, radnych, przewodniczących samorządów, wg których w.w firmy znalazły się w kręgu podmiotów podejrzanych o generowanie smrodu w związku z prowadzoną działalnością przemysłową. 
 

W spotkaniu wzięła udział radna Rady Miejskiej w Bukownie p. Barbara Foryś (mieszkająca na ul. Poprzecznej) i Przewodniczący Samorządu Centrum Północ p. Władysław Kiwior, którzy mieli do przekazania szereg uwag i zarzutów Mieszkańców pod adresem zaproszonych podmiotów.
 

Burmistrz Miasta poinformował, że według jego wiedzy i zebranych informacji, do podmiotów wytwarzających uciążliwe dla Mieszkańców Bukowna odory zaliczyć należy Firmę Południowa Karolina z siedzibą w Bukownie w rejonie Tłukienki oraz Składowisko Odpadów Komunalnym w Ujkowie Starym w Gminie Bolesław.
Ponadto stwierdził, że nieprzyjemny zapach w Bukownie pojawia się już od dłuższego czasu, ale od około dwóch miesięcy stał się bardzo intensywny i uciążliwy. Sygnalizowane przez Mieszkańców podejrzenia skierowane na Firmę Południowa Karolina, której siedziba mieści się przy ul. Kolejowej 30 zostały osobiście przez niego sprawdzone m.in w dniu 22 lipca br. w obecności Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta i pracownika Referatu Ochrony Środowiska UM w Bukownie. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono zgromadzony gotowy produkt (pelet z łuski słonecznikowej), który jest importowany i sprzedawany do elektrowni jako paliwo i inne materiały używane do własnej produkcji peletu  na bazie wysortu zbożowego. Zgromadzony materiał do produkcji peletu składowany był wówczas na placu i był narażony na działanie czynników atmosferycznych, wydzielał nieprzyjemny zapach o zasięgu lokalnym tj. w okolicach parkingu i budynku dyrekcji ZGH oraz na terenie zabudowy jednorodzinnej na Tłukience. Miejsce występowania tego odoru uzależnione jest od kierunku wiatru.
 

Po przeprowadzeniu wizji w tej Firmie oraz po tym jak udało się ustalić, że Firma Południowa Karolina prowadzi działalność bez uzyskania stosownych decyzji środowiskowych, Burmistrz Miasta podjął działania wynikające z przepisów prawa występując do PPIS w Olkuszu oraz do WIOŚ w Krakowie o przeprowadzenie kontroli Firmy. 
 

Kolejnym  emitentem odoru zdaniem Burmistrza o zasięgu obejmującym wschodnią cześć i centrum Bukowna jest  składowisko odpadów komunalnych w Ujkowie Starym w Gminie Bolesław. 
 

Burmistrz poinformował zebranych o dotychczas prowadzonych przez władze miasta Bukowno działaniach celem ustalenia źródła odoru. Osobiście dokonywane objazdy w obecności m.in. radnej p. Barbary Foryś, Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Centrum Północ p. Władysława Kiwiora oraz pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego wskazują, że nieprzyjemny odór występujący najczęściej i najintensywniej we wschodnim rejonie Bukowna (ul. Poprzeczna, ul. Leśna i pozostałe) pochodzi ze składowiska odpadów w Ujkowie Starym. Jego występowanie uwarunkowane jest czynnikami atmosferycznymi takimi jak kierunek wiatru i ciśnienie atmosferyczne szczególnie w okresach bezwietrznych (w porze nocnej) oraz intensywność obecnie prowadzonych robót w trakcie budowy instalacji do odgazowania składowiska przez ZGK w Bolesławiu.  
 

Mirosław Gajdziszewski poinformował, że wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach na temat ustalenia emitenta smrodu w Bukownie i Bolesławiu oraz szczegółowo zapoznał się z protokołami pokontrolnymi WIOŚ z kontroli przeprowadzonej na składowisku odpadów w Ujkowie Starym. Podczas kilkukrotnych wizyt na wysypisku stwierdził, że zawarte w protokole WIOŚ zapisy o codziennym zabezpieczaniu powierzchni wysypiska poprzez przysypanie jej warstwą materiałów inertnych nie odpowiadają ustaleniom i obserwacjom. Ponadto z protokołu WIOŚ wynika, że w 2012r. ok. 9,5 tys. m3 odcieków rozdeszczowano na powierzchni wysypiska tj. rozlano po zgromadzonych śmieciach. Zdaniem Burmistrza, fakt ten może być przyczyną emisji smrodu do otoczenia, szczególnie w czasie rozdeszczowania. Obecnie nadal rozdeszczowuje się ok. 40 % odcieków. W protokole kontroli zawarty jest zapis o całkowitym  zakazie rozdeszczowania odcieków w przypadku wiatru ze wschodu. Burmistrz postawił tezę, że gdy wiatr wieje z zachodu, to wtedy "można" prowadzić rozdeszczowanie, bo smród niesie się na ul. Poprzeczną, a nie w kierunku ul. Głównej w Bolesławiu.
 

Burmistrz Miasta poinformował, że liczne interwencje Mieszkańców stawiają grupę kapitałową ZGH oraz Firmę ARKOP w kręgu podejrzanych generujących smród. Zdaje sobie sprawę, że prowadzona produkcja przemysłowa też może być przyczyną emisji odoru i w tej kwestii poprosił o zajęcie stanowiska przez przedstawicieli zaproszonych firm. Powiedział, że Mieszkańcy na bieżąco przekazują mu uwagi i spostrzeżenia na temat możliwych materiałów i substancji dostarczanych do przerobu i produkcji na teren ZGH oraz o widocznej emisji z kominów ZGH i jego Spółek, ARKOPu i Otaczarni.

 

Pojawiła się również informacja, że na teren ZGH wwożone są do przerobu lub spalenia,  odpady medyczne, stare przeterminowane lakiery w cysternach, i że codziennie ok. północy w firmie ARKOP lub FKS emitowane są zanieczyszczenia z pominięciem układu filtrów, a odór z nich pojawia się nad ranem w godz. od 4 do 6.

 

Ponadto Mieszkańcy zwracają uwagę, że Laboratorium Badań Środowiskowych w ZGH „Bolesław” wykonuje badania próbek materiałów dla Spółki ARKOP, co też budzi podejrzenia o ich wiarygodność.
 

Następnie Burmistrz po przekazaniu w/w uwag i spostrzeżeń poprosił o ustosunkowanie się do nich poszczególnych Prezesów firm.
 

Prezes Zarządu Spółki ARKOP p. Marcin Kubiczek poinformował o zasadach i technologii produkcji w Spółce, stwierdzając jednocześnie, że produkowane przez ich firmę wyroby, tj. nawozy sztuczne i pasze na bazie substancji chemicznych są bezzapachowe. Dlatego jednoznacznie stwierdził,  że spółka nie jest emitentem smrodu do otoczenia. Poinformował, że wydobywający się z komina ARKOPu dym w 99,9% stanowi parę wodną, dwutlenek węgla i gorące powietrze, które muszą być odprowadzona do otoczenia i są bezwonne. Firma w procesie technologicznym odparowuje dziennie ok. 80 ton wody. Proces suszenia polega na spalaniu gazu ziemnego za pomocą palnika gazowego i bezprzeponowym ogrzewaniu powietrza. Gorące powietrze współprądowo styka się z roztworem, odparowując wodę i uzyskuje się krystaliczny produkt. Laboratorium Badań Środowiskowych w ZGH nie prowadzi żadnych badań dla ARKOPu związanych z emisją gazowo-pyłową. Wszystkie takie badania przeprowadzane są przez akredytowane laboratorium EKONORM z Katowic.
 

Prezes Spółki Recycling p. Jerzy Czekaj stwierdził, że Zakłady Górniczo – Hutnicze, w tym Spółka Recycling nie generują przykrego zapachu do otoczenia. Zdecydowanie zaprzeczył, aby jego firma przerabiała lakiery, czy też odpady medyczne. Zdaniem Prezesa dwa podmioty gospodarcze są emitentem smrodu - tj. wysypisko śmieci w gminie Bolesław i Firma Południowa Karolina w Bukownie. Jego zdaniem, największym problemem jest gaz wysypiskowy i Gmina Bolesław powinna jak najszybciej ten problem rozwiązać.
 

Głos zabrał Prezes Spółki Boloil p. Józef Sarecki,  który powiedział, że zakłady przemysłowe ZGH działające w Bukownie zobowiązane są do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami. Zakłady były wielokrotnie kontrolowane i przestrzegają wszystkich norm. Wyniki kontroli są do wglądu. Ponadto stwierdził, że zakłady te nie generują smrodu, niezależnie skąd wieje wiatr. Uważa, że są dwa źródła smrodu tj. wysypisko śmieci i Firma Południowa Karolina i te podmioty należy kontrolować. 
  

Ponownie głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że niepokój wśród Mieszkańców budzi też dym wydobywający się z komina Otaczarni. Dym ten powoduje duże zapylenie i prawdopodobnie osadzanie brunatnego nalotu  na liściach drzew i na pobliskich posesjach.
  

Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Olkuszu  p. Jerzy Bochenek poinformował, że dym wychodzący z komina Otaczarni zawiera 99% pary wodnej pochodzącej z przerabianego materiału, a zabarwienie uzależnione jest od zabarwienia minerałów używanych w procesie  produkcji. Przeprowadzone w firmie kontrole nie stwierdziły zapylenia ponad dopuszczalne normy, a proces produkcji nie generuje smrodu.
 

Burmistrz poinformował zebranych, że 29.07.2013r. w związku z interwencję Mieszkańców Bolesławia, specjalny oddział ratownictwa chemicznego PSP z Krakowa zbadał stan powietrza pod kątem obecności toksycznych środków przemysłowych, bojowych środków trujących i szeregu innych substancji niebezpiecznych. Pomiary nie wykazały obecności w powietrzu niebezpiecznych substancji, nie stwierdzono występowania zagrożenia, a jedynie występowanie uciążliwego zapachu. 
 

Wielokrotne interwencje, w tym Burmistrza Miasta Bukowno i Wójta Gminy Bolesław w sprawie pojawiającego się odoru spowodowały, że w dniu 18.07.2013r. w Starostwie Powiatowym w Olkuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami WIOŚ w Krakowie, PPIS w Olkuszu, Nadzoru Budowlanego, Policji, ARKOP-u, Składowiska Odpadów w Ujkowie Starym. W trakcie spotkania przedstawiciel WIOŚ poinformował, że obecnie dysponują najnowocześniejszą aparaturą do badania powietrza, która zostanie zainstalowana we wskazanych miejscach na terenie Gminy Bolesław i Bukowno w celu prowadzenia szczegółowych badań. Badania pozwolą określić skład chemiczny odoru, a na tej podstawie będzie można określić miejsce jego powstawania.
 

WIOŚ dokonał pomiarów stanu powietrza w Bolesławiu w/w urządzeniem. Zgodnie ze sprawozdaniem otrzymanym z WIOŚ pomiary wykonane były przy składowisku oraz przy ul. Kluczewskiej. W pomiarach określono intensywność zapachu i kierunek wiatru, przy którym dokonywano pomiarów.

 

(Przykładowo: w dniu 05.08.2013r. wykonano badania przy bramie składowiska i stwierdzono natężenie zapachu słabe przy wietrze od strony Olkusza; w dniu 08.08.2013r. - przy ul. Kluczewskiej i stwierdzono mocny odór przy wiejącym wietrze z południa; w dniu 16.08.2013r. wykonano pomiary w sąsiedztwie składowiska od strony południowo-zachodniej i stwierdzono bardzo mocny odór przy wietrze z południowego wschodu.)

 

Badania wykazały obecność 14 związków chemicznych. Przedłożone wyniki badań oraz wyniki ich dopasowania dla zidentyfikowanych związków organicznych (analiza jakościowa) wskazują, że źródłem odoru jest wysypisko w Bolesławiu.

 

Obecnie podobne badania prowadzone są w Bukownie. 
  

Głos zabrał Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Centrum Północ p. Władysław Kiwior. Poinformował, że rozgoryczenie Mieszkańców jest ogromne, a stwierdzenie, że smród jest nieszkodliwy jest nieprawdziwe. Ludzie uskarżają się na bóle głowy, duszności,  stwierdza się zwiększoną liczbę zachorowań na zapalenie górnych dróg oddechowych, a nawet zapalenia płuc, zwłaszcza u dzieci i ludzi starszych. Mieszkańcy odór kojarzą nie tylko z wysypiskiem śmieci,  ale działającymi od 50 lat Zakładami Górniczo-Hutniczymi w Bukownie. Winą obciążają Prezesów spółek i Burmistrza Miasta. Domagają się spotkania z przedstawicielami władz i ZGH, chcą sprowadzić redaktor Jaworowicz, aby problem upublicznić na całą Polskę. Pojawiła się w Bukownie grupa inicjatywna Mieszkańców, którzy chcą sprawę skierować do prokuratury. 
 

Głos zabrała radna p. Barbara Foryś, która poinformowała, że oprócz odoru w Bukownie, zwłaszcza w okolicy ul. Poprzecznej widoczne jest żółtawe zapylenie na liściach roślin i posesjach, co Mieszkańcy kojarzą ze związkami siarki powstającej w procesach produkcji w ZGH. Mieszkańcy domagają się spotkania z Burmistrzem Miasta celem omówienia  palącego problemu odoru i zapylenia.
  

Burmistrz Miasta poinformował, że jego determinacja w rozwiązaniu tego problemu jest bardzo duża i zadeklarował odbycie spotkania z Mieszkańcami Bukowna.
 

Głos zabrała p. Mirosława Bargieł – radna Gminy Bolesław, która poinformowała, że wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach z Mieszkańcami Gminy Bolesław, którzy za zły stan powietrza obwiniają Spółkę ARKOP i stawy osadowe.
 

Głos zabrał Dyrektor ds. Technicznych ZGH Bolesław, p. Andrzej Trepka, który poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska Rady Gminy Bolesław przeprowadziła wizję stawów osadowych i nie stwierdziła, aby stawy były przyczyną smrodu. Dodał, że w ostatnich 20-tu latach ZGH przechodzi ciągły proces modernizacji, głównie w celu poprawy ekonomii, ale wszelkie nowe instalacje są bardziej przyjazne środowisku. Powoduje to, że emisja do atmosfery jest szczątkowa w porównaniu z latami 60-tymi i jest mniejsza od ustalonej w aktualnych pozwoleniach środowiskowych. Działalność ZGH jest cały czas monitorowana.
 

Głos zabrał Dyrektor Huty w ZGH p. Leszek Stencel, który powiedział, że w tej sytuacji Burmistrz Miasta powinien się zwrócić do Państwowej Akademii Nauk o przeprowadzenie badań naukowych celem uzyskania ekspertyz od fachowców w tej sprawie.
 

Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie ma podstaw, aby kwestionować wyniki badań powietrza przeprowadzonych przez WIOŚ. Sprawozdanie z badań zostało przesłane do PPIS w Olkuszu w celu określenia wpływu wykrytych w powietrzu substancji na stan zdrowia ludzi. Obecnie oczekuje na odpowiedź w tej sprawie.
 

Prezes Spółki Bolesław Recycling p. Jerzy Czekaj poinformował, że aby jego spółka mogła prowadzić działalność musiała uzyskać zintegrowane pozwolenie w zakresie oddziaływania na środowisko. Spółka poddawana jest wielokrotnym kontrolom przez niezależne instytucje, poniosła wielomilionowe nakłady na inwestycje i obecnie pracuje na wysokim, europejskim poziomie. Zarząd spółki nie boi się kontroli o każdej porze dnia i nocy.

 

P. Jerzy Czekaj zwrócił się do p. Władysława Kiwiora i powiedział, że obecnie Bolesław Recycling nie przypomina tego zakładu z lat 50-tych, Bolesław Recycling poniosła milionowe nakłady na to, aby zakład był przyjazny środowisku. 
 

Dyrektor p. Andrzej Trepka zwrócił się do zebranych, aby spotkanie zakończyć wnioskami.

 
   

Podjęte zostały następujące wnioski:

  1. Wszyscy Prezesi, przedstawiciele firm działających na terenie ZGH „Bolesław” jednomyślnie stwierdzili, że emitentami odoru na terenie Bukowna i Bolesławia są Składowisko Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym i Firma Południowa Karolina z siedzibą przy ul. Kolejowej w Bukownie.
     
  2. Ustalono termin spotkania z Mieszkańcami Bukowna na dzień 12 września 2013r. o godz.17.00 w budynku Centrum Kultury. W spotkaniu Burmistrza Miasta z  Mieszkańcami udział wezmą także: Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Centrum Północ, przedstawiciele grupy kapitałowej ZGH oraz Spółki ARKOP. Na spotkanie zostanie zaproszony Wójt Gminy Bolesław oraz Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu p. Tadeusz Swędzioł.
     
  3. Zobowiązano Burmistrza Miasta do pilotowania i prowadzenia czynności nadzorczych wobec Firmy Południowa Karolina w Bukownie.
     
  4. Spośród obecnych na spotkaniu przedstawicieli została powołana Komisja do sprawdzania zgłoszeń Mieszkańców o pojawiającym się odorze na terenach ZGH lub pochodzących z jego rejonu. W skład Komisji weszli: Andrzej Trepka, Leszek Stencel, Mirosław Gajdziszewski, Jan Galicki, Marcin Kubiczek. Komisja otrzymała zgodę na wejście na teren ZGH o każdej porze.

 

Lista obecności uczestników spotkania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Mirosława Bargieł.

 

 

 

 

 
 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2576797


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube