strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.11.21 - Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad robotami budowlanymi.

  

Zapytanie ofertowe             

 

  

W związku z realizacją projektu MRPO.03.01.03-12-068/12 pn."Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego" w części dotyczącej budowy parkingu i miejsc postojowych wzdłuż ul. Reymonta na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sawickiej do skrzyżowania z ul. Janka Krasickiego wraz z budową ogrodzenia od ul. Reymonta i zabezpieczeniem linii teletechnicznej biegnącej wzdłuż projektowanych miejsc postojowych realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert na

 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
nad robotami budowlanymi w ramach projektu

 

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pełnego zakresu czynności jaki dla Inspektora nadzoru przewidują art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2010 Dz.U. nr 243 poz.1623 ze zm.).
 
Oferent zobowiązany jest oświadczyć, że posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej oraz że przynależy do właściwej Izby samorządu zawodowego. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega możliwość żądania przedłożenia potwierdzenia uzyskanych uprawnień oraz potwierdzenia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby (na potwierdzenie posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej).

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej w ramach projektu ”Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego” w części dotyczącej budowy parkingu i miejsc postojowych wzdłuż ul. Reymonta na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sawickiej do skrzyżowania z ul. Janka Krasickiego wraz z budową ogrodzenia od ul. Reymonta i zabezpieczeniem linii teletechnicznej biegnącej wzdłuż projektowanych miejsc postojowych  odpowiedzialna będzie za nadzór nad całością robót budowlanych związanych z realizacją wskazanej części projektu. Do jej zadań należeć będzie w szczególności:

  1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
    Osoba na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej zatrudniona zostanie na czas realizacji robót budowlanych do momentu uzyskania stosownych zgód i pozwoleń dot. parkingu, na podstawie umowy zlecenia.

III. Wymagania dotyczące inspektora nadzoru

1) wykształcenie wyższe
2) minimum 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
3) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
4) dyspozycyjność w trakcie trwania projektu
5) przynależność do właściwej Izby samorządu zawodowego

IV. Termin realizacji zamówienia

od 2 grudnia 2013 r. do 30 maja 2014 r.

V. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów

Osoba składająca ofertę proszona jest o dostarczenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „INSPEKTOR NADZORU BRANŻY DROGOWEJ – MRPO 3.1C” następujących dokumentów:
 
1) listu motywacyjnego przedstawiającego sylwetkę kandydata,
2) cv,
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie  o posiadaniu odpowiednich uprawnienia budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
5) oświadczenie o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
6) propozycję stawki miesięcznego wynagrodzenia za usługę w kwocie brutto w PLN.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno lub przesłać je na adres Urzędu (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu)  do dnia 26 listopada 2013 r. do godziny 10.00 .

VI. Ocena ofert

Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wymagania określone w punkcie V.
Kryterium oceny ofert stanowi cena – 100%.
Oceny ofert dokona Zamawiający.

VII. Dane kontaktowe zamawiającego

Gmina Bukowno – Urząd Miejski w Bukownie,

ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno

tel. 32/6261836, fax. 32/6421544,

mail: bukowno3.1C@gmail.com,

strona internetowa www.bukowno.pl 

  

Informacja o wyniku naboru zostanie umoszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

 

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube