strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.02.10 - Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukownie, w Podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

  

 

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukownie, w Podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiącej działkę nr 588/4 o pow. 0,8401ha, obręb ewidencyjny Wodąca, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1O/00042753/3 jako własność Gminy Bukowno. Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń. Leży w terenach obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych – oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „P.2a” oraz w płd. - zach. części działki w terenach infrastruktury technicznej - odbiór ścieków sanitarnych, technologicznych i wód opadowych, oznaczonych symbolem „K”.

 1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.08.2013r. 
   

 2. II przetarg ustny nieograniczony odbył się 21.11.2013r.
   

 3. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 14.04.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad).
   

 4. Cena wywoławcza nieruchomości w III przetargu wynosi 490.000,00 zł netto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
   

 5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,00 zł, w terminie do dnia 08.04.2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku na w/w koncie).
   

 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławcze (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej).
   

 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   

 8. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   

 9. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
   

 10. Z danymi dotyczącymi nieruchomości i szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl 


  

  


 

 

R e g u l a m i n

przeprowadzenia w dniu 14.04.2014r. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukownie w Podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiącej działkę nr 588/4 o pow. 0,8401ha, obręb ewidencyjny Wodąca, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1O/00042753/3 jako własność Gminy Bukowno.

 

§ 1

Przetarg jest przetargiem ustnym nieograniczonym.

 

§ 2

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które  wpłaciły wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,00 zł do dnia 08.04.2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  (liczy się data uznania rachunku na w/w koncie ). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
   

 2. Osoba reprezentująca osobę prawną musi legitymować się dokumentem potwierdzającym jej uprawnienie do występowania w imieniu tej osoby prawnej.

§ 3

Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Bukowno.

 

§4

Cena wywoławcza 490.000,00zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) jest ceną netto. Cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę zakupu nieruchomości.

 

§ 5

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

§ 6

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

§ 7

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 8

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego zostały przelane środki tytułem wpłaty wadium.

 

§ 9

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

§ 10

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty należności pomniejszonej o wadium jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 przed terminem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

§ 11

Burmistrz Miasta Bukowno pisemnie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie jednego miesiąca od zamknięcia przetargu.

 

§ 12

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

§ 13

 1. W przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 11 Burmistrz Miasta Bukowno odstępuje od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   

 2. Burmistrz Miasta Bukowno może wyrazić zgodę na zmianę ustalonego miejsca i terminu zawarcia umowy sprzedaży wyłącznie z ważnych przyczyn, na pisemny wniosek uczestnika, który przetarg wygrał.

§ 14

Burmistrz Miasta może odwołać przetarg, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 


 


 


 

 

 

 

 
 


 

  Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607988


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube