strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.02.12 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

 

  

   

 

 

   

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 3

32-332 Bukowno

 

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3 na stanowisku:

         pracownika socjalnego- wymiar czasu pracy 3/4 etatu.

 

 

Miejsce zatrudnienia:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie
ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno; 

 

I. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póżn.zm.) tj.
  -   posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
  -  
  lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
  -   lub do dnia 31 grudnia 2013r.:
   ukończenie  studiów wyższych  o specjalności przygotowującej  do zawodu    pracownika socjalnego na jednym  z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna,     politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 7. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
 8. umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 9. znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows).

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż;
 2. znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym;
 3. umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 5. umiejętność pracy zespołowej;
 6. umiejętność organizowania pracy własnej;
 7. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 9. zaangażowanie;
 10. znajomość lokalnego środowiska;
 11. odporność na sytuacje stresowe;
 12. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 13. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:


Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 10. współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
 11. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 12. praca w programie komputerowym HELIOS;
 13. sprawozdawczość;
 14. realizacja zadań zawartych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 15. wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Budynek parterowy. Praca częściowo w terenie w miejscu zamieszkania klientów. Praca przy komputerze, telefonie w siedzibie tut. ośrodka. 

 

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV)
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy mops_bukowno@poczta.onet.pl  w terminie do 28.02.2014 r. z dopiskiem PRACOWNIK SOCJALNY .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 6421230 Kierownik MOPS Anna Feliksik. 

  

Kierownik MOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bukownie

Anna Feliksik

 

 


Drukuj






Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej




1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube