strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-20 Sobota, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.02.26 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor w Referacie Finansowo - Księgowym

   

  

    

  

 

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor w Referacie Finansowo - Księgowym
Wymiar czasu pracy – ½ etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:
  a)
   wyższe wykształcenie – administracja, prawo, ekonomia,
  b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  d) doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy lub roczny staż w jednostce administracji publicznej,
  e) znajomość przepisów prawa z zakresu:
   - ustawy o samorządzie gminnym,
   -  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
      wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
   - ordynacji podatkowej,
   -  Kodeksu postępowania administracyjnego,
   -  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   -  regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego
       na terenie Miasta Bukowno,
  f) umiejętność interpretacji w/w przepisów.
   
 2. Wymagania dodatkowe:
  a)
   umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem, dyspozycyjność,
  b) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  c) zaangażowanie i odporność na stres,
  d) dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność na poziomie co najmniej podstawowym korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a)
   Prawidłowe planowanie i  prowadzenie procesu egzekucji,
  b) realizacja tytułów wykonawczych przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu i podejmowanie terminowych czynności egzekucyjnych,
  c) podejmowanie czynności egzekucyjnych w odniesieniu do należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  d) naliczanie kosztów egzekucyjnych, egzekucja należności pieniężnych, rozliczanie się z wyegzekwowanych kwot oraz prawidłowe i terminowe przekazywanie informacji operatorowi systemu zbiórki odpadów komunalnych  o ściągniętych opłatach,
  e) dokonywanie zajęć praw majątkowych: wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych, świadczeń zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej a także innych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  f) sporządzanie postanowień w sprawach prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
  g) sporządzanie protokołów o stanie majątkowym,
  h) sporządzanie protokołów z czynności egzekucyjnych,
  i) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska pracy.
   
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  a)
   stanowisko urzędnicze,
  b) miejsce wykonywania pracy – teren Miasta Bukowno oraz Urząd Miejski w Bukownie przy ul. Kolejowej 16,  budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,
  c) praca w pozycji siedzącej oraz praca w terenie bez względu na panujące warunki atmosferyczne,
  d) warunki szkodliwe nie występują.
   
 5. Wymagane dokumenty:
  a)
   list motywacyjny,
  b) życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
  c) kserokopie świadectw pracy  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  e) kwestionariusz osobowy,
  f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w  Referacie Finansowo – Księgowym” w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres:

 

Urząd Miejski w Bukownie

ul. Kolejowa 16

32- 332 Bukowno

 

w terminie do dnia  14.03.2014 r.  O zachowaniu terminu, w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.
 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie  przy ul. Kolejowej 16.
 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 0 %.
        

 

 (-) Burmistrz Miasta Bukowno        
      Mirosław Gajdziszewski            

 

 

 

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2556579


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube