strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.02.26 - Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet

  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE        

   

  

  

 Na podstawie  art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/240/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie programu promocji zdrowia i Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2014 Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 roku.

 

Burmistrz Miasta Bukowno (32-332 Bukowno ul. Kolejowa 16) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet, realizowanego poprzez „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16 i 18) - 31 dziewczynek urodzonych w roku 2002, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno”

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym  typu 16 i 18) – 31 dziewczynek urodzonych w roku 2002, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno”.

 

Zadania Miasta z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet realizowanej poprzez „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16 i 18) dziewczynek urodzonych w roku 2002, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno”, powinny być zrealizowane w okresie roku budżetowego Miasta (tj. do dnia 31.12.2014 r.).

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

 

 

Wymogi wobec oferenta:

 
Oferent realizuje program w placówce służby zdrowia na terenie Miasta Bukowno.

 

Oferty powinny zawierać:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 2. dane o oferencie: nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego oraz numer wpisu do rejestru,
 3. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
 4. informację o kwalifikacjach zawodowych i liczbie osób wykonujących określone zadanie,
 5. proponowaną cenę netto i cenę brutto za usługę,
 6. szczegółową kalkulację kosztów,
 7. koszt świadczenia na jedną pacjentkę,
 8. proponowany czas trwania umowy,
 9. nazwisko i imię osoby/osób odpowiedzialnej/nych za realizację programu,
 10. charakterystykę działań, które będą podejmowane, aby zrealizować program,
 11. datę rozpoczęcia i zakończenia programu,
 12. określenie miejsca realizacji programu oraz dni i godzin, w których program będzie realizowany,
 13. określenie sposobu rejestracji pacjentek,       
 14. oświadczenie oferenta zawierające informacje, że świadczenia będące przedmiotem konkursu nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Treść oferty musi odpowiadać w.w. wymaganiom.
 2. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczęcią firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczęcią imienną przez właściwe osoby do reprezentowania oferenta.
 3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.      

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz.

 

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,   można zapoznać się pok. Nr 12 Sekretarza Miasta lub w pok. Nr 13 w Referacie Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00-14.00.

 

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

 

Zamawiający informuje, że oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Oferty należy składać do dnia 14.03.2014 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet realizowanego poprzez „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16  i 18) dziewczynek urodzonych w roku 2002”.

 

W przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bukownie potwierdzoną pieczęcią wpływu.

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

Konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia.
 

Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16.
 

Część jawna konkursu ofert rozpocznie się w dniu 17.03.2014 r. o godzinie 10.00 w pok. nr 12  Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Bukowno w terminie do  18.03.2014 r.  rozpatrzy złożone oferty.

 

O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

 

Z  podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu zostanie zawarta umowa na realizację zadania.

 

Szczegółowe warunki przeprowadzenia postępowania określa Regulamin Konkursu.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Oferenci mają prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 


 

 Pliki do pobrania:

  

 REGULAMIN KONKURSU OFERT na realizację programu zdrowotnego  z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet  realizowanego poprzez "Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV 

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607992


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube