strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-17 Sobota, Imieniny: Reginy, Patryka, Zbyszka BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.02.27 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Szkolnej


 

 

 

  

Burmistrz Miasta Bukowno
OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony

 

  
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Szkolnej, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, ujawnionych w niżej wymienionych księgach wieczystych jako własność Gminy Bukowno. Nieruchomości te są wolne od innych niż opisane poniżej obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  

 

Lp.

 

Nr

księgi wieczystej

 

Numer działki

wg ewidencji gruntów

 

Powierzchnia działki (ha)

 

Cena wywoławcza bez podatku VAT

(zł)

 

Wadium

(zł)

 

 

1.

2

3

4

5

1.

 

KR1O/

00039659/0

354/4

0, 1473

125.000,00

20.000,00

2.

 

KR1O/

00076729/3

354/5

0, 1485

115.000,00

15.000,00

 

 

Nieruchomość oznaczona nr działki 354/5 obciążona jest służebnością przesyłu, polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości, pasem o szerokości 3m wzdłuż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w celu jej utrzymania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Kluczewskiej 4. W związku z przebiegającą siecią kanalizacji deszczowej wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej, nieruchomość oznaczona nr działki 354/5 zostanie dodatkowo obciążona, pasem o szerokości 3m służebnością przesyłu, na rzecz Gminy Bukowno, w celu utrzymania sieci kanalizacji deszczowej. Z powyższymi służebnościami związany jest obowiązek powstrzymywania się od wznoszenia budynków  i budowli oraz sadzenia drzew i krzewów  w wyznaczonym pasie.

 

 1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 17.12.2013 r.
   

 2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 01.04.2014r.o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16  (sala narad).
   

 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 25.03.2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  BANK PEKAO S.A.(decyduje data uznania rachunku na w/w  koncie). Na wpłacie należy podać lp. nieruchomości, której dotyczy wpłata.
   

 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej  (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej).
   

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   

 6. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   

 7. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
   

 8. Z danymi dotyczącymi nieruchomości i szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 ( pok. nr 19 i 21 ), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

 

R e g u l a m i n

 

przeprowadzenia w dniu 01.04.2014 r.  II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Szkolnej, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym dla obrębu Bukowno Miasto nr działek: 354/4 o pow. 0,1473ha i 354/5 o pow. 0,1485ha, ujawnionych w księgach wieczystych nr: KR1O/00039659/0 i KR1O/00039659/0 jako własność Gminy Bukowno.  

 

 

§ 1

 

Przetarg jest przetargiem ustnym nieograniczonym.

 

§ 2

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu, w wysokościach podanych w ogłoszeniu o przetargu do dnia 25.03.2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  (liczy się data uznania rachunku na w/w koncie). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 2. Osoba reprezentująca osobę prawną musi legitymować się dokumentem potwierdzającym jej uprawnienie do występowania w imieniu tej osoby prawnej

§ 3

 

Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Bukowno.

 

§4

 

Cena wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu jest ceną netto. Cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę zakupu nieruchomości.

 

§ 5

 

Wadium należy wpłacić w wysokości odpowiadającej danej nieruchomości. Na wpłacie należy zaznaczyć, której ( bądź których ) nieruchomości wpłata dotyczy.

 

§ 6

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

§ 7

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


§ 8

 

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 9

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego zostały przelane środki tytułem wpłaty wadium.

 

§ 10

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

§ 11

 

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty należności pomniejszonej o wadium jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 przed terminem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

§ 12

 

Burmistrz Miasta Bukowno pisemnie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie jednego miesiąca od zamknięcia przetargu.

 

§ 13

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

§ 14

 

W przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w  § 12
Burmistrz Miasta Bukowno odstępuje od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

§ 15

 

Burmistrz Miasta może odwołać przetarg, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2595058


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube