strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-18 Niedziela, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.08.21 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w Strefie Aktywności Gospodarczej.


 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno
OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w obrębie ewidencyjnym Wodąca, w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących własność  Gminy Bukowno. Nieruchomości te są wolne od obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P. 2a – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Przez teren nieruchomości nr 1- stanowiącej działki 292/1, 299/9, 314/5 i nr 2 - stanowiącej działki 292/2, 299/10, 314/6 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

 

 

 

Lp.

 

Numer 
Księgi Wieczystej

Numer działki
wg ewidencji gruntów

 

 

Powierzchnia działki (ha)

 

Powierzchnia nieruchomości
ogółem (ha)

 

Cena wywoławcza bez podatku VAT(zł)

 

Wadium
(zł)

1

2

3

4

5

6

 

1.

KR1O/00074996/1
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3 

292/1
299/9
314/5

0,0171
0,0854
0,4862

 

0,5887

 

280.000

 

40.000

 

2.

KR1O/00074996/1
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3

292/2
299/10
314/6

0,1149
0,0718
0,4157

 

0,6024

 

299.000

 

45.000

 

3.

KR1O/00068855/6
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3

293/4
299/12
314/8

0,1314
0,0836
0,4715

 

0,6865

 

345.000

 

50.000

 1. I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się dnia 22.07.2014r.
 2. II przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 02.10.2014r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16  (sala narad).
 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 26.09.2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bukownie). Na wpłacie należy podać lp. nieruchomości, której dotyczy wpłata.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 8. Z danymi dotyczącymi nieruchomości i szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl 

 

R e g u l a m i n

 

przeprowadzenia w dniu 02.10.2014r. II przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż  trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie,  w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących działki nr : 1) 292/1 o pow. 0,0171ha, 299/9 o pow. 0,0854ha i 314/5 o pow. 0,4862ha  2) 292/2 o pow. 0,1149ha, 299/10 o pow. 0,0718ha i 314/6 o pow. 0,4157ha, 3) 293/4 o pow. 0,1314ha, 299/12 o pow. 0,0836ha i 314/8 o pow. 0,4715ha (obręb ewidencyjny Wodąca), stanowiących własność Gminy Bukowno.

 

§ 1

Przetarg jest przetargiem ustnym nieograniczonym.
 

§ 2

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które  wpłaciły wadium w pieniądzu do dnia 26.09.2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bukownie). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 2. Osoba reprezentująca osobę prawną musi legitymować się dokumentem potwierdzającym jej uprawnienie do występowania w imieniu tej osoby prawnej.

§ 3

Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Bukowno.

§4

Cena wywoławcza jest ceną netto i będzie po przetargu powiększona o podatek VAT.

 

§ 5

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

§ 6

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

§ 7

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 8

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego zostały przelane środki tytułem wpłaty wadium.

 

§ 9

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

§ 10

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty należności pomniejszonej o wadium jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 przed terminem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

§ 11

Burmistrz Miasta Bukowno pisemnie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie jednego miesiąca od zamknięcia przetargu.

 

§ 12

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

§ 13

 1. W przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w  § 11 Burmistrz Miasta Bukowno odstępuje od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Burmistrz Miasta Bukowno może wyrazić zgodę na  zmianę ustalonego miejsca i terminu zawarcia umowy sprzedaży wyłącznie z ważnych przyczyn, na pisemny wniosek uczestnika, który przetarg wygrał.

§ 14

Burmistrz Miasta może odwołać przetarg, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575263


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube