strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.09.26 - Otwarty konkurs ofert na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno.


Zamawiający:     
Gmina Bukowno  
ul. Kolejowa 16   
32-332 Bukowno

 

 

Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją projektu POIŚ.09.03.00-00-332/13 pn.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 

zapraszamy do składania ofert na
 

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Bukowno
wraz ze stworzeniem bazy inwentaryzacji CO2,
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
i szkoleniem dla 6 pracowników.

 

I. Przedmiot zamówienia

 

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno wraz ze stworzeniem bazy inwentaryzacji CO2, strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i szkoleniem dla 6 pracowników.

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno wraz ze stworzeniem bazy inwentaryzacji CO2, strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i szkoleniem dla 6 pracowników powinno się opierać na następujących zasadach i zawierać:

 1. Baza inwentaryzacji CO2:
  a)
   powinna zawierać analizę aktualnej sytuacji w gminie w zakresie emisji zanieczyszczeń,
  b) obejmować identyfikację wszystkich aspektów zaopatrzenia w ciepło, en. Elektryczną i paliwa gazowe z wyłączeniem instalacji bazujących na OZE,
  c) obejmować wszystkie procesy energetyczne, jakie zachodzą na terenie gminy, tj. wytwarzanie, przysyłanie i dystrybucję oraz obrót poszczególnymi nośnikami energii: ciepłem, energią elektryczną oraz gazem,
  d) zawierać analizę potencjalnych zasobów energii odnawialnej możliwej do wykorzystania w gminie oraz ewentualne ograniczenia.

  Do stworzenia inwentaryzacji zanieczyszczeń Wykonawca może posłużyć się ankietami. Przebadane ankietami powinny zostać pod kątem zużycia energii i nośników energii oraz parametrów technicznych kotłów wszystkie budynki gminne i urządzenia komunalne, większe zakłady oraz wszystkie zidentyfikowane na terenie gminy większe kotłownie oraz inne źródła zanieczyszczeń pochodzące od instalacji grzewczych. Emisja z zabudowy rozproszonej w tym głównie budownictwa jednorodzinnego może zostać obliczona wskaźnikowo. Obliczona powinna zostać ilość energii zużywanej przez ten sektor na podstawie odpowiednio dobranych do obowiązujących w poszczególnych latach powstawania budynków sezonowych wskaźników energochłonności, następnie określona winna zostać struktura zużycia poszczególnych paliw/nośników energii oraz ich ilości (te na podstawie ilości zużytej energii) dzięki której zostanie wyliczona emisja zanieczyszczeń.
  Na potrzeby opracowania teren Gminy należy podzielić na następujące sektory dla których będą liczone zużycie energii i emisja zanieczyszczeń:
   
  • sektor budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego,
  • sektor budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego,
  • sektor budownictwa użyteczności publicznej,
  • budownictwa produkcyjno-usługowego i handlowego,
  • transport,
  • oświetlenie uliczne.
   
  Na podstawie stworzonej bazy należy określić działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem czyli długoterminową strategię, cele i zobowiązania a także krótko/średnioterminowe działania/zadania przewidziane do realizacji.
   
 2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko:
  Założono, że opracowany Plan należy poddać strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
  W razie potrzeby przeprowadzenia takiej oceny (na podstawie opinii właściwych organów) powinna ona obejmować:
   
  a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie
   oddziaływania na środowisko,
  b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
   
 3. Szkolenia dla 6 pracowników gminy:
  a)
   szkolenie powinno obejmować zakres dot. wdrażania zadań określonych w planie,
  b) szkolenie powinno trwać max. 8 godzin szkoleniowych i być przeprowadzone jednorazowo,
  c) Wykonawca obowiązany jest przygotować materiały szkoleniowe oraz zapewnić trenera.
   
 4. Wskaźniki monitorowania:
  W treści Planu należy uwzględnić sposób monitorowania poziomu zrealizowanych zadań i redukcji emisji. Należy ująć następujące wskaźniki:
  a) dla zadań - odsetek zadań wykonanych z zaplanowanych na dany rok,
  b) dla emisji w przypadku budynków - określenie redukcji emisji w odniesieniu do roku bazowego (określonego na etapie realizacji Planu) na podstawie faktur za zużycie energii/nośników energii (rzeczywiste zużycie), ewentualnie ankiet i obliczeń na podstawie obowiązujących wskaźników jak w przypadku inwentaryzacji CO2 lub opracowanych audytów energetycznych,
  c) dla pozostałych sektorów wg metodologii określonej w poradniku SEAP.

III. Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy:
Zamawiający nie precyzuje w tym względzie żadnych wymagań.
 

IV. Termin realizacji zamówienia
do 31 sierpnia 2015 r.
 

V. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów
Wykonawca składający ofertę proszony jest o dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno”.
 

W ofercie poza nazwą i danymi Wykonawcy proszę podać w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie:
- deklarowany termin wykonania opracowania (z oceną i bazą) wraz z ceną (w wartościach brutto
i netto oraz podatkiem VAT)
- termin przeprowadzenia szkolenia oraz jego cenę (w wartościach brutto i netto oraz podatkiem VAT)
- łączną kwotę oferowaną za wykonanie zamówienia (w wartościach brutto i netto oraz podatkiem VAT) oraz końcowy termin wykonania zamówienia określony data dzienną.
 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno lub przesłać je na adres Urzędu (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu)  do dnia
07 października 2014 r. do godziny 10.00.
 

VI. Ocena ofert
Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wymagania określone w punkcie V.
Kryterium oceny ofert stanowi cena – 100%.
Oceny ofert dokona Zamawiający.

 

VII. Dane kontaktowe zamawiającego
Gmina Bukowno – Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel. 32/6261836, fax. 32/6421544, mail.
fundusze@um.bukowno.pl , strona internetowa www.bukowno.pl 

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umoszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2576814


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube