strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.12.03 - Sprawozdanie Burmistrza Miasta VI kadencji o stanie Miasta Bukowno sporządzone na dzień 31.10.2014r.

 Sprawozdanie Burmistrza Miasta

 VI kadencji o stanie Miasta Bukowno

 sporządzone na dzień 31.10.2014r.

 

Zgodnie z §10 ust.3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta przedstawiamy sprawozdanie Burmistrza o stanie Miasta.

 

Miasto Bukowno jako jednostka samorządu terytorialnego (Gmina miejska) zajmuje powierzchnię 6.439 ha i liczy 10.103 mieszkańców.

 

Zadania własne gminy realizowane są przez 10 jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie Miasta, są to:

 1. Urząd Miejski
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 4. Zespół Szkół nr 1
 5. Zespół Szkół nr 2
 6. Miejskie Przedszkole
 7. Klub Dziecięcy "Akademia Kreatywnego Malucha"
 8. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
 9. Miejski Ośrodek Kultury
 10. Miejska Biblioteka Publiczna

 

W Mieście działają niżej wymienione osiedla jako jednostki pomocnicze:

 1. Podlesie
 2. Bór z Przeniem
 3. Stare Bukowno z Przymiarkami
 4. Wodąca
 5. Centrum południe
 6. Centrum północ

 

Majątek rzeczowy i finansowy Miasta według stanu na dzień 31.10.2014r. przedstawia się następująco:

I. Rzeczowy majątek trwały Miasta Bukowno według wartości księgowej (po aktualizacji) wynosi 124.380.921,54 zł, w tym:

1) budynki stanowią wartość 31.842.503,07 zł,
 

2) budowle stanowią wartość 51.264.339,05 zł,

 

3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie, zbiory biblioteczne, majątek ruchomy) stanowią wartość 11.779.808,54 zł,

 

4) wartości niematerialne i prawne stanowią wartość 400.191,38 zł,

 

5) środki trwałe w budowie (inwestycje) stanowią wartość 15.175.359,65 zł,

 

6) grunty o łącznej powierzchni: 205.7905 ha i wartości: 13.918.719,85 zł, z tego:

a) ogólna powierzchnia gruntów Skarbu Państwa będących w wieczystym użytkowaniu Miasta wynosi: 20.3328 ha,
 

b) ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta wynosi: 185.4577 ha w tym:

   • grunty przekazane w użytkowanie wieczyste (działki budowlane, działki zabudowane garażami) 11.0133 ha,
     
   • grunty przekazane w dzierżawę 2.4276 ha
     
   • grunty przekazane w trwały zarząd 2.7488 ha.
      

II. Finansowy majątek trwały w skład którego wchodzą udziały Gminy w spółkach prawa handlowego wynosi: 13.764.500 zł, w tym:

1) 27.526 udziałów Gminy w majątku PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu o wartości 13.763.000 zł,
 

2) Spółka "Wolny Obszar Celny Linii Hutniczo-Siarkowej" 15 udziałów o wartości 1.500 zł.
 

III. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Miasta i rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Miasta Bukowno wynoszą: 586.913,70 zł
 

IV. Wymagalne należności Miasta stanowią kwotę 2.096.581,42 zł, w tym:

1) wymagalne należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 281.421,02zł z tego:

 • od osób fizycznych wynoszą 189.911,08 zł
   
 • od osób prawnych wynoszą 67.006,34 zł
   
 • z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24.503,60 zł, 

2) wymagalne należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 244.693,18 zł
 

3) należności od dłużników alimentacyjnych ustalone na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu świadczenia osobie uprawnionej do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i do zaliczki alimentacyjnej w wysokości 682.002,98 zł
 

4) Wymagalne należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 908.464,24 zł
w tym:

 • lokale użytkowe 104.378,91 zł
   
 • lokale mieszkalne 804.085,33 zł
   

V. Zobowiązania finansowe Miasta.
 

Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 15.092.500 zł w tym:

1. Kredyty inwestycyjne zaciągnięte w BOŚ w Krakowie:

 • z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku ZS nr 1 w Bukownie" oraz budowę kompleksu sportowego "Orlik 2012" w wysokości 760.000 zł, z terminem spłaty do 31.12.2017r. oraz
 • na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kąpieliska miejskiego na terenie MOSiR-u" w wysokości 745.000 zł z terminem spłaty do 31.12.2017r.

2. Kredyty inwestycyjne zaciągnięte w mBanku S.A Oddział w Krakowie:

 • z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg na osiedlu domków jednorodzinnych", "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych" w wysokości 1.700.000 zł z terminem spłaty 31.01.2019r. oraz
 • na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2011r. w wysokości 5.080.000 zł z terminem spłaty do 31.12.2022r.

3. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Deutsche Bank:

 • z przeznaczeniem na realizację inwestycji zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 27.500 zł z terminem spłaty do 31.12.2014r.

4. Kredyt inwestycyjny udzielony przez BGK Oddział w Krakowie:

 • przeznaczony na realizację inwestycji pn. "Przebudowa jednolitego ciągu drogowego dróg gminnych, etap I, relacji Bukowno – Trzebinia" w wysokości 600.000 zł z terminem spłaty do 30.11.2018r.

5. Kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu:

 • z przeznaczeniem na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie 2012r. w wysokości 4.180.000 zł z terminem spłaty do 30.11.2022r.

6. Kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta:

 • z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2014r. w wysokości 2.000.000 zł z terminem spłaty 30.11.2022r.

 

Na dzień 31.10.2014 r. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu podatków, dostaw i usług.

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558461


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube