strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.03.27 - Informacja o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

INFORMACJA

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18

w Krakowie

 

 

o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Krakowie informuje, że każdy wyborca może głosować korespondencyjnie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (zgodnie z art. 53a Kodeksu wyborczego).

 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania lub wydania wyborcy zaświadczenia o prawie do glosowania.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której wyborca jest wpisany do stałego rejestru wyborców. Zgłoszenie takiego zamiaru (ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej) może nastąpić najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców danej gminy (miasta),
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy (miasta).

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu razem z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

 

W przypadku braku wymaganych danych w zgłoszeniu, wyborca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w ciągu 3 dni. Zgłoszenie nieuzupełnione w wyznaczony terminie nie będzie rozpatrywane, o czym wyborca zostanie poinformowany.

 

Wyborca zgłaszający zamiar głosowania korespondencyjnego, zostanie wykreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, która została wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z urzędu gminy (miasta) – najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r. – pakiet wyborczy, który zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy (miasta) wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

 

W przypadku stwierdzenia nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem, doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

 

Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy (miasta). Osobisty odbiór pakietu wyborczego możliwy jest od dnia 30 kwietnia 2015 r. do dnia 8 maja 2015 r. w dni robocze, w godzinach pracy urzędu gminy (miasta).

 

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

 • zaadresowana koperta zwrotna,
 • karta do głosowania,
 • koperta na kartę do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 • nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a (w przypadku, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania).

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

 

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania, która się w niej znajduje, nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać.

 

Wyborca wkłada do koperty zwrotnej, na której znajduje się adres obwodowej komisji wyborczej:

 1. zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz
 2. podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać (przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej) na wskazany adres obwodowej komisji wyborczej.

 

Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju najpóźniej do dnia 6 maja 2015 r. lub, najpóźniej do dnia 7 maja 2015 r., na terenie gminy, w której wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przekazuje w miejscu zamieszkania kopertę zwrotną przedstawicielowi Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 7 maja 2015 r. pod warunkiem, że zgłosił taką potrzebę przy odbieraniu bądź dostarczaniu pakietu wyborczego.

 

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu gminy (miasta), do którego zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego (najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu) lub w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (w godzinach 700 - 2100) do obwodowej komisji wyborczej, wskazanej na kopercie zwrotnej.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonane do dnia 27 kwietnia 2015 r. dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tura), a pakiet wyborczy zostanie dostarczony na ten sam adres, na który dostarczono go w związku z głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r.

 

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r. może po pierwszym głosowaniu, do dnia 14 maja 2015 r., zgłosić w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do stałego rejestru wyborców, zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.

 

 

 

Przewodnicząca Okręgowej
Komisji Wyborczej Nr 18
w Krakowie
 
(-) Teresa Rak


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558567


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube