strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.08.04 - NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE

 

OGŁOSZENIE

 
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE

 1. Nazwa i adres jednostki.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  32-332 Bukowno, ul. Wojska Polskiego 3
   
 2. Określenie stanowiska urzędniczego.
  Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bukownie
   
  Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.
   
  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
   
  Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno.
   
 3. Wymagania niezbędne.
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
  a) posiada obywatelstwo polskie,
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  d) wykształcenie:
   • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  e) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
   
 4. Wymagania dodatkowe.
  a)
   biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
  b) biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  c) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
  d) znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  e) podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
  f) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
  g) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
  h) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
  i) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
  j) odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  k)  dyspozycyjność,
  l) kreatywność.
   
 5.  Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
  a)
   prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
  c) prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
  d) przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  f) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
  g) opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
  h) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
  i) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  j) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
  k) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
  l) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  m) nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
  n) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
  o) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
  p) rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  q) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  r) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
  s) prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
  t) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika MOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
  u) współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
   
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
  a) stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3,
  b) praca w wymiarze 1 etatu w pokoju dwuosobowym połączonym z pomieszczeniem kasowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
  c) budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, jednakże toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
   
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  W miesiącu lipcu 2015r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie jest niższy niż 6%.
   
 8. Wymagane dokumenty.
  a)
   list motywacyjny,
  b) życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
  c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
  d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
  e) kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
  f) kserokopie świadectw pracy,
  g) oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
  h) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  k) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
  l) opinie, referencje,
  m) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
  n) Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) i własnoręcznym podpisem.
   
 9. Miejsce i termin składania dokumentów.
  Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego” umieszczonym na kopercie.
   
  Wymagane dokumenty należy składać do dnia  31.08.2015r. (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
   
  Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę od 1 listopada 2015r.
   
  Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Urzędu Miasta Bukowno –
  www.bukowno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
   
 2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:

  • testu kwalifikacyjnego,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznejw Bukownie
(-) Anna Feliksik       

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube