strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-22 Pon., Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.12.17 - W Bukownie nie będzie drastycznych podwyżek cen wody i ścieków !!!

 W Bukownie nie będzie

 drastycznych podwyżek

 cen wody i ścieków !!!

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy.

 

Długo oczekiwałem na jakąś merytoryczną informację w gazetach lokalnych na temat cen wody i ścieków w naszej i sąsiednich gminach i przyjętej taryfy przez Radę Miasta i Gminy Olkusz, ale artykuły, które się pojawiały nie dawały rzetelnej informacji na ten temat. Może miały za cel wytworzyć atmosferę sensacji wokół tego tematu i pokazać, jak źle się dzieje w naszych gminach? Coraz częściej docierały do mnie również informacje, że Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni przyjętą taryfą na wodę i ścieki i zbulwersowani jej wysokością. Takie nastawienie Mieszkańców jest oczywiście zrozumiałe w obliczu tak podanej informacji i braku szerokiej wiedzy na ten temat.

 

Ponieważ sprawa cen wody i ścieków jest mi znana, jak mało któremu samorządowcowi obecnej kadencji w naszym powiecie, postanowiłem zabrać głos w tej sprawie i podzielić się z Mieszkańcami wiedzą w tym trudnym temacie.

 

Zanim jednak przejdę do sedna sprawy przytoczę Państwu kilka ważnych informacji związanych z realizacją inwestycji w ramach realizacji Projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu, która jest spółką czterech gmin: Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz.

 

Po wejściu do Unii Europejskiej Polska wzięła na siebie szereg zobowiązań związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeń powietrza, wód i gruntu. Jednym z nich jest wypełnienie zobowiązania wynikających z Dyrektywy Rady 91/271/EWG, że do końca 2015r. gminy w granicach aglomeracji przyjętych uchwałami rad gminnych mają być skanalizowane w 100%. Gminy, które nie będą oczyszczać ścieków zgodnie z tymi wymogami od 1 stycznia 2016r. mają płacić pięciokrotność opłaty za korzystanie ze środowiska. Zobowiązuje je do tego art. 292 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Gminy mają wnieść w/w opłaty w podwyższonej kwocie wraz z odsetkami, bo te należności były do tej pory im odraczane i stają się wymagalne z początkiem przyszłego roku. W niektórych przypadkach opłaty, które mają ponieść gminy stanowią nawet 6,5 % ich rocznych budżetów i liczone są w milionach złotych.

 

Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze mając spółkę PWiK zdecydowały, że to ten podmiot będzie aplikował o środki z Funduszu Spójności w imieniu swoich udziałowców, gdyż każda gmina z osobna nie pozyskałaby środków, a wspólne duże zadanie miało olbrzymie szanse na dofinansowanie.

 

W kolejnych latach rady w naszej i sąsiednich gminach podjęły pierwsze kroki w tym temacie. Określone wówczas aglomeracje obejmowały całe obszary poszczególnych gmin. W planach było skanalizowanie w całości obszarów gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Wartość zakresu tej olbrzymiej inwestycji w przygotowywanym studium wykonalności przekraczała 400 mln złotych. Szybko jednak ostudzono nasze ambitne zamiary. Okazało się, że do dofinansowania z Funduszu Spójności mogą być wyznaczone tereny, rejony, a właściwie ulice, na których spełniony był podstawowy warunek tj. 120 mieszkańców na jeden kilometr sieci, w tym grawitacyjnej i tłocznej łącznie. Wówczas to rady w poszczególnych gminach musiały ponownie podjąć stosowne uchwały określając nowe aglomeracje na potrzeby wniosku do Funduszu Spójności. Powstała wówczas wspólna aglomeracja Bukowno-Bolesław obejmująca nieskanalizowane dotychczas ulice w Bukownie: Leśna i Młyńska w fazie pierwszej realizacji zadania i ulice: Leśna - część wschodnia, Sosnowa, Olchowa, Grabowa, Poprzeczna, Sławkowska, Wodąca, Graniczna, Zielona i w Gminie Bolesław sołectwo Krążek, Podlipie i Międzygórze jako faza druga tego zadania. W takiej aglomeracji spełnialiśmy wymóg 120 RLM na km sieci. Drugą aglomeracją była aglomeracja Olkusz, a trzecia to aglomeracja Klucze. Razem mogliśmy sięgnąć po środki w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Po zakwalifikowaniu się wniosku, stosowną umowę podpisano z NFOŚiGW w listopadzie 2011r.

 

Po etapie projektowania okazało się, że nie będzie dofinansowania do sieci kanalizacji deszczowej. Wówczas powiat i gminy mogły przejąć od PWiK projekty sieci kanalizacji deszczowej i we własnym zakresie wykonać tę sieć na swoich drogach. Nasza gmina w minimalnym, ale w niezbędnym zakresie wykonała te kanalizacje w swoich drogach za środki z budżetu miasta i współfinansowała Powiat w tym zakresie. Kolejnym problemem było zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przez PWiK inwestycji. Decyzją udziałowców PWiK zaciągnęło kredyt w wysokości 7,707 mln złotych (termin spłaty wrzesień 2025r.), który został zabezpieczony hipoteką na majątku gmin. Jeśli PWiK nie będzie w stanie spłacać kredytu bank będzie miał prawo zająć nieruchomości wskazane jako zabezpieczenie.

 

Zdecydowano również, że środki na zabezpieczenie pełnego wkładu własnego w inwestycji będą pochodziły z emisji obligacji. W 2012r. za zgodą udziałowców po podjęciu stosownych uchwał w poszczególnych gminach PWiK podpisało w ich imieniu umowę z Bankiem Pekao SA na emisję obligacji na łączna kwotę 32,787 mln złotych. Spłata zobowiązania tj. wykup obligacji miał nastąpić od 2016r. w dwóch transzach w ciągu roku po 2,340 mln złotych każda. Termin spłaty zobowiązania był ustalony na maj 2022r. Gwarancją dla banku na wykup obligacji są przychody z działalności podstawowej spółki, które są ściśle związane z przyjmowaną corocznie taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie MiG Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Bolesław i Gminy Klucze, gwarantującą odpowiednie przychody PWiK. Teraz corocznie, każdy wniosek taryfowy przedkładany Radzie MiG Olkusza jest poddawany kontroli audytora zewnętrznego pod kątem stosownych przepisów i wymaganiom Banku Pekao SA związanym z warunkami określonymi w umowie emisji obligacji z 2012r., a w szczególności ocena poziomu wskaźnika udziału kosztu usług wodociągowo-kanalizacyjnych w dochodzie rozporządzalnym odbiorców usług. (Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego jest to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którą może ono przeznaczyć na wydatki lub przyrost oszczędności). Oznacza to, że za wodę i ścieki mieszkaniec nie może być obciążony kwotą wyższą jak 3% dochodu rozporządzalnego w skali miesiąca. Wysokość dochodu rozporządzalnego publikowana jest w Monitorze Polskim w Obwieszczeniu Prezesa GUS. Następnie Burmistrz Olkusza ma możliwość sprawdzenia m.in., czy taryfy zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, pod względem celowości ich ponoszenia. Ostatecznie Rada Miasta i Gminy Olkusz podejmuje uchwałę o przyjęciu taryfy. Tu należy wyjaśnić, że na mocy porozumienia gmin udziałowców PWiK sprzed kilkunastu lat czynności, o których wspomniałem scedowano na Burmistrza MiG Olkusz i Radę MiG Olkusz jako największego udziałowca w spółce (63% udziałów).

 

To tyle tytułem wstępu w sprawie pozyskania środków z Funduszu Spójności, warunków ich otrzymania i zabezpieczenia wkładu własnego.

 

Teraz chciałbym uspokoić Mieszkańców Bukowna, gdyż nikt do tej pory nie poruszał tego tematu wg mnie we właściwy sposób.

 

Nikt nie napisał do tej pory, w sposób rzeczowy nie wyjaśnił Mieszkańcom jak przyjęta taryfa przekłada się na obciążenie opłatami za wodę i ścieki ich budżetów domowych.

 

Myślę, że uda mi się dotrzeć do Państwa tym artykułem i wytłumaczyć co oznacza obecnie obowiązująca taryfa i jej wysokość, przyjmowana przez Radę MiG Olkusz.

 

Mieszkańcy są zaniepokojeni czytając w prasie informacje o przyjętej taryfie, ale nikt z piszących nie informuje ich, że przyjęta taryfa nie określa cen wody i ścieków dla Mieszkańców. Przyjęta taryfa w dużym uproszczeniu jest dokumentem dla Banku Pekao SA, który gwarantuje odpowiedni poziom przychodów pozwalający na wykup poszczególnych transz obligacji przez PWiK.

 

Proszę Państwa, nikt nigdy nie powiedział i nie pomyślał o tym, że to Mieszkańcy w cenie wody i ścieków poniosą koszty spłaty kredytu i wykupu obligacji i przez to sfinansują to olbrzymie zadanie jakie zostało zrealizowane.

 

Włodarze gmin i poszczególne rady gmin miały świadomość (a powinny ją mieć od początku realizacji tej inwestycji), że taka sytuacja jaka nastąpiła już w zeszłym roku i obecnym będzie trwała do czasu spłaty kredytu i wykupu obligacji. Ze zdziwieniem czytam w prasie, że zostali zaskoczeni poziomem dopłat. Mnie o to akurat nikt nie pytał. Moi koledzy wójtowie i burmistrz byli radnymi w poprzednich kadencjach rad. Część radnych w obecnych radach, też jest wybrana powtórnie, więc moje zdziwienie jest tym większe czytając taką informację, chyba, że jest ona wytworem prasy lokalnej.

 

Reasumując oświadczam, że zarówno organy uchwałodawcze jak i wykonawcze gmin (udziałowców PWiK ) miały pełną wiedzę na temat realizacji inwestycji i wszystkie decyzje podejmowane były za ich wiedzą i zgodą.

 

Podjęte w latach poprzednich działania związane z finansowaniem inwestycji kanalizacji były jedynym wyjściem i dzisiaj, to gminy mają obowiązek partycypować w spłacie zaciągniętych zobowiązań w formie dopłat do cen wody i ścieków. W taryfie więc będzie cena dla mieszkańca za wodę i ścieki i dotacja do wody i ścieków, która jest niczym innym jak środkami na spłatę kredytu i wykup obligacji. To gminy przejmą na siebie ten ciężar ,traktując to jak pieniądze przeznaczone w swoich corocznych budżetach na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Mieszkańcy natomiast będą płacić tylko za wodę i ścieki w niezbędnej wysokości, wynikającej z bieżącego funkcjonowania spółki PWiK i - jak wspomniałem - do granicy 3% dochodu rozporządzalnego (nad tym czuwa również Bank przyjmując takie założenia w umowie emisyjnej).

 

Mam nadzieję, że włodarze gmin i ich rady ustalą ceny wody na 2016r. w swoich gminach na poziomie akceptowalnym przez Mieszkańców.

 

Drodzy Mieszkańcy.

 

Zaproponowałem Radzie Miejskiej w Bukownie uchwalenie podwyżki wody o 0,11zł/m3 brutto i ścieków o 0,32zł/m3 brutto. Dla czteroosobowej rodziny zużywającej 10 m3 wody będzie to wzrost obciążenia budżetu o 4,3 zł w skali miesiąca. Mam nadzieję, że jest to wzrost do zaakceptowania i wynikający jedynie z bieżącego wzrostu kosztów funkcjonowania PWiK. Różnicę między uchwaloną w ten sposób ceną wody i ścieków, a ceną z przyjętej przez Radę MiG Olkusz taryfą na 2016r. dopłaci Miasto i będzie to kwota około 600 tys. zł.

 

Szanowni Mieszkańcy.

 

Cena wody w Bukownie może i będzie najwyższą w czterech gminach, ale najgorszą rzeczą jest, jeżeli w tym momencie górę weźmie polityka, a nie zdrowy rozsądek. Z politykę mieliśmy już do czynienia w zeszłym roku, kiedy to były wybory samorządowe, a cena wody i ścieków była sztucznie zaniżana. PWiK w poprawionym wniosku taryfowym, który ostateczne został przyjęty uchwałą, zaproponował obniżkę ceny wody z 6,51zł/m3 na 5,83zł/m3 i w przypadku ścieków z 10,85zł/m3 na 9,43zł/m3 (ceny netto). Wynikało to przede wszystkim z wynegocjowanego przez PWiK z Bankiem Pekao SA przesunięcia o rok rozpoczęcia okresu wykupu obligacji.

 

Nie oznacza to absolutnie, że komuś udało się wynegocjować tak znaczną obniżkę taryfy przez PWiK. Udziałowcy przesunęli tylko o rok, czyli do 2023 wykup obligacji kosztem dodatkowych odsetek w wysokości ok 70 tys. zł. W przyszłym roku już nikt nie „wynegocjuje” obniżenia w ten sposób taryfy. Będzie to rok, w którym taryfa znów wzrośnie, a gminy będą zmuszone wnieść stosowne dopłaty w kwotach wyższych niż planowanych na ten rok. Muszę zaznaczyć, że był to ukłon w stronę pozostałych udziałowców, a w szczególności w stosunku do gminy Olkusz, która nie posiadała jak wynikało z informacji prasowych środków finansowych na dopłatę w wysokości ok. 5,8 mln zł. Miasto Bukowno w projekcie budżetu na 2016r. miało w pełni zabezpieczone stosowne środki na dopłatę dla PWiK.

 

Szanowni Państwo,

 

zapewniam, że w roku przyszłym staniemy ponownie przed takim samym dylematem wysokości cen za usługi wodno-kanalizacyjne, ale proszę spokojnie czekać na grudniową sesję Rady Miejskiej w Bukownie, na której ustalona będzie dopłata do wody i ścieków, a z niej wynikająca cena jednego metra sześciennego wody i ścieków dla Mieszkańców Bukowna w 2017r. Proszę nie ulegać wpływom różnych informacji przekazywanych czytelnikom za pośrednictwem prasy lokalnej w tym szczególnie o przyjętej taryfie na 2017r. Miasto Bukowno przejdzie płynnie do kolejnej taryfy bez jakiegoś wstrząsu finansowego dla Mieszkańców. Jest kwestią czasu, aby wszystkie gminy miały ceny zrównane do naszych.

 

Czeka więc ich znaczące podniesienie cen w najbliższej przyszłości, albo przeznaczanie coraz wyższych kwot na dopłaty liczone w setkach tys. złotych. Nasza polityka w tym temacie jest prosta i myślę do zaakceptowania - co roku niewielka podwyżka, a nie co dwa, trzy lata, ale duży skok cen za wodę i ścieki.

 

Szanowni Mieszkańcy, popatrzmy na to olbrzymie zadanie jeszcze w ten sposób. Gdybyśmy sami chcieli zrealizować to zadanie w aglomeracji Bukowno-Bolesław warte 40 mln zł i zakładając, że stać nas byłoby w budżecie na udział własny w tym przedsięwzięciu, to poza kanalizacją przez kilka, a może kilkanaście lat nie zrealizowalibyśmy żadnej innej inwestycji w naszym mieście, nawet tej najdrobniejszej. Poza tym, ze względów właśnie finansowych nie byłoby nas stać w tak krótkim czasie na realizację tego co już mamy. Trzeba o tym mówić, że dzięki tej inwestycji Miasto poza kanalizacją, nową siecią wodociągową zyskało nowe nawierzchnie dróg i chodników, z których już korzystamy, a nie musimy latami oczekiwać na poprawę ich stanu.

 

Całość zadania zrealizowanego na terenie czterech gmin to wartość 202,4 mln zł brutto (w tym budowa nowych ujęć wody i magistrali wodnej w rejonie Gminy Klucze, która już niebawem popłynie z naszych kranów. Ta inwestycja jest niezbędna w celu zabezpieczenia ciągłej dostawy po likwidacji kop. „Olkusz-Pomorzany”, z której dotychczas PWiK pobierało wodę. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców jest zadaniem własnym gminy, więc musiało zostać wykonane przed uruchomieniem procesu likwidacji kopalni).

 

Montaż finansowy tego przedsięwzięcia to: kredyt 7,7 mln zł., obligacje 32,8 mln zł., środki własne 42,3 mln zł., dofinansowanie 119,6 mln zł. Na terenie Bukowna wykonano 20,05 km sieci kanalizacyjnej (11,7 mln zł.), 14 km sieci wodnej (7 mln zł.), odtworzono 9,5 km dróg w tym za 8,1 mln zł. dróg powiatowych i za 2,3 mln zł. dróg gminnych.

 

Dzisiaj potrzebujemy jedynie spokoju i wspólnego zrozumienia. Mam nadzieję, że dotychczas wraz z Radnymi kolejnych Rad Naszego Miasta nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań.

 

Mam nadzieję, że zakres przedstawionych informacji pozwoli Państwu na inne spojrzenie w tej sprawie.

 

Burmistrz Miasta
Mirosław Gajdziszewski

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2557447


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube