strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-21 Środa, Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.01.26 - Nabór na wolne stanowisko pracy - młodszy wychowawca

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 
 

  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie
ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy

– młodszy wychowawca
w Świetlicy Środowiskowej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie

 
 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe:
  - na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
  lub
  - na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą
  albo
  - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
 • posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko.

Wymagania dodatkowe:
 
Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna:

 • posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
 • posiadać zdolności animacyjne,
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje niepełny wymiar czasu pracy ( ½ etatu) w godzinach popołudniowych:

 • prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
 • współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
 • planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,
 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,
 • wykonywanie innych poleceń kierownika.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy w godzinach popołudniowych, w okresie ferii i wakacji oraz dni wolnych od nauki dopuszcza się pracę z dziećmi w godzinach dopołudniowych,
 • miejsce pracy: budynek piętrowy Miejskiego Przedszkola  w Bukownie przy ul.Niepodległości 11, stanowisko pracy mieści się na poziomie – 1,
 • praca w pomieszczeniach świetlicy, na boisku przy budynku oraz na terenie miasta,
 • praca związana z pracą z dziećmi i młodzieżą w świetlicy z rodzin podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie,
 • praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy,
 • praca może przebiegać w zmożonym hałasie i warunkach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (C.V.) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • kwestionariusz osobowy. 

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres mops_bukowno@poczta.onet.pl  -  do dnia 17.02.2016r. do godziny 14.00 w siedzibie MOPS w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3, pokój nr 2,(sekretariat).

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
  

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:
 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz.2135 )”.
 

Kierownik               
Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Bukownie   
(-) Anna Feliksik         
   

 

  


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2597954


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube