strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.05.23 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 31 maja 2016r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446/ zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 31 maja 2016r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z dnia 27.04.2016r i 04.05.2016r.

3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2015 rok:

4.1. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Bukowno z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok i informacji o stanie mienia Miasta - dyskusja.

4.2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2015 rok.

4.3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Bukowno za 2015 rok.

4.4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok.

4.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno.

4.6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2015 rok.

4.7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

4.8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 roku.

5.2. Zmieniająca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016- 2023.

5.3. Zmieniająca Uchwałę Nr V/25/2011/Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

5.4. Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

5.5. Zmiany Uchwały Nr XII/77/5015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. oraz nabycia nieruchomości oznaczonych nr działek : 334/3 o pow. 0,0395ha i 345 o pow. 0,1313ha, obręb ewidencyjny Wodąca.

5.6. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.

5.7. Dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno za 2015r.

7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 28.04.2016r do 23.05.2016r.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 28.04.2016r do 23.05.2016r.

9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
 /-/ Edmund Gmitruk

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607992


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube