strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.06.13 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Burmistrz Miasta Bukowno
(32-332 Bukowno ul. Kolejowa 16)

 

OGŁASZA 

OTWARTY KONKURS OFERT

i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych organizacji: „Sieć wsparcia dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny poprzez utworzenie punktu terapeutyczno-edukacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz cykl spotkań integracyjno-terapeutycznych w przestrzeni publicznej”.

 

 

 § 1.

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych organizacji: „Sieć wsparcia dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny poprzez utworzenie punktu terapeutyczno-edukacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz cykl spotkań integracyjno-terapeutycznych w przestrzeni publicznej”.

 1. W roku 2015 r.  zostało zrealizowane zadanie publiczne: Sprawność szansą na lepsze jutro – działania terapeutyczno-rehabilitacyjne na rzecz dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny z miasta Bukowna, którego całkowity koszt wyniósł 12 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł dotacji przekazanej organizacji pozarządowej.

§ 2.

 1. Zakres zadania przewiduje następujące działania:
   
  1) utworzenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bukownie punktu terapeutyczno-edukacyjnego dla dzieci i rodziców, opracowanie programu bajkoterapii dzięki któremu będzie można korzystać z odpowiedniego księgozbioru i warsztatów edukacyjno-terapeutycznych.
   
  2) organizacja spotkań informacyjno-integracyjnych z pedagogiem dla rodziców mających na celu omówienie bieżących problemów związanych z terapią, edukacją
  i wychowaniem dziecka niepełnosprawnego,
   
  3) organizacja zajęć zabawowych i aktywizujących dla dzieci, prowadzonych przez pedagoga,
   
  4) organizacja wspólnych warsztatów terapeutycznych dla rodziców i dzieci,
   
  5) organizacja spotkań plenerowych integrujących środowisko lokalne z rodzinami dzieci niepełnosprawnych.
   
 2. Adresatami zdania będą dzieci niepełnosprawne i ich rodziny oraz społeczność lokalna z terenu Miasta Bukowno.
   
 3. Zadanie będzie realizowane na terenie Miasta Bukowno, w następujących miejscach: Miejska Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół nr 1, MOSiR i MOK.
   
 4. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie roku budżetowego Miasta (tj. do dnia  31.12.2016 r.)
   
 5. Kwota dotacji przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi 30 170,00 zł
  i nie może ona stanowić 100% całkowitych kosztów zadania.
   
 6. Wymagany udział środków finansowych własnych – minimum 10 % kosztu całego zadania.

§ 3.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 1. Oferenci o których mowa w ust. 1 składają pisemną ofertę z wymaganymi załącznikami zgodną z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
   
 2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

  1) aktualny odpis z danego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
   
  2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
   
  3) aktualny statut,
   
  4) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
   
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:
   
  1)  treść oferty musi odpowiadać w.w. wymaganiom,
   
  2) formularz ofertowy oraz inne dokumenty winne być ostemplowane pieczęcią firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczęcią imienną przez właściwe osoby do reprezentowania oferenta,
   
  3) w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda ze stron załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione,
   
  4) zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.      

§ 4.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz.
   
  1) Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,   można zapoznać się pok. Nr 12 Sekretarza Miasta lub w pok. Nr 13 w Referacie Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00-14.00.
   
 2. Oferty należy składać do dnia 04.07.2016 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej: Konkurs ofert na organizację „Sieci wsparcia dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny poprzez utworzenie punktu terapeutyczno-edukacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz cyklu spotkań integracyjno-terapeutycznych w przestrzeni publicznej”.
   
 3. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bukownie potwierdzona pieczęcią wpływu.

§ 5.

 1. Część jawna konkursu ofert rozpocznie się w dniu 05.07.2016 r. o godzinie 10.00 w pok. nr 12  Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16.
   
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza.
   
 3. Komisja Konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
   
  1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
   
  2) otwiera koperty z ofertami,
   
  3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie,
   
  4) odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie  lub złożone po wyznaczonym terminie,
   
  5) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu o  konkursie, a które zostały odrzucone (oferentom uczestniczącym w części jawnej konkursu),
   
  6) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
   
  7) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
   
 4. Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert uwzględniania i oceniana będzie:
   
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – skala ocen 0-10 pkt,
   
  2)  zgodność zaplanowanych w ofercie działań z treścią ogłoszenia o konkursie – skala ocen 0-10 pkt,
   
  3)  adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego – skala ocen 0-10 pkt,
   
  4) proponowana jakość wykonania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – skala ocen 0-10 pkt,
   
  5)  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – skala ocen 0-10 pkt,
   
  6) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – skala ocen 0-10 pkt,
   
  7) doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – skala ocen 0-10 pkt.
   
 5. Odrzuceniu podlegają oferty:
   
  1) złożone przez podmiot nieuprawniony,
   
  2) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,
   
  3) złożone po terminie,
   
  4) których termin realizacji zadania jest inny niż wskazany w ogłoszeniu,
   
  5) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami działania organizacji składającej ofertę,
   
  6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
   
  7) złożone przez organizacje, które w poprzednim roku nie rozliczyły dotacji,
   
  8) podpisane przez osoby nieupoważnione,
   
  9) przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny,
   
  10) niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub dostarczone w nie zamkniętej kopercie,
   
  11) do których nie dołączono wymaganych dokumentów, załączników wskazanych w ogłoszeniu,
   
  12)  zawierające dokumenty nieoryginalne nie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
   
 6. Wyboru realizatora programu Komisja Konkursowa dokonuje w głosowaniu jawnym.
   
 7. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności, o których mowa w ust. 3 pkt  1), 2) i 5).
   
 8. Komisja konkursowa ma prawo do zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych.
   
 9. Komisja Konkursowa może dokonać rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy do postępowania konkursowego  wpłynie tylko jedna oferta.
   
 10. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
   
  1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
   
  2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz przedstawicieli oferentów,
   
  3)  liczbę zgłoszonych ofert,
   
  4)  wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie,
   
  5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonych po terminie wraz z uzasadnieniem,
   
  6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,
   
  7)  wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenia, że żadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem,
   
  8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
   
  9) podpisy członków komisji.

§ 6.

 

O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

 1. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
   
 2. Oferenci mają prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.
   
 3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
   
 4. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   
 5. Konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia.

§ 7.

 1. Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, sporządzonej na podstawie ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zgodną z wybraną przez Komisję Konkursową najkorzystniejszą ofertą, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
   
 2. Podmiot, którego oferta została wybrana, zobowiązuje się do dostarczenia udzielającemu zamówienia  sprawozdania z wykonania zadania publicznego na podstawie wzoru sprawozdania z realizacji zadania określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

§ 8.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube